GreedisGoods » Finance » Investment » Total Asset Turnover คืออะไร? อัตราส่วนหมุนเวียนสินทรัพย์รวม

Total Asset Turnover คืออะไร? อัตราส่วนหมุนเวียนสินทรัพย์รวม

by K. Pair
Total Asset Turnover คือ อัตราส่วนหมุนเวียนสินทรัพย์ Total Asset Turnover สูตร

Total Asset Turnover คือ อัตราส่วนหมุนเวียนสินทรัพย์รวม เป็นอัตราส่วนที่เปรียบเทียบระหว่างยอดขายกับสินทรัพย์รวมของธุรกิจ โดยค่า Total Asset Turnover จะเป็นอัตราส่วนทางการเงินที่ใช้ในการวิเคราะห์ความสามารถในการใช้สินทรัพย์ของกิจการ

อัตราหมุนเวียนสินทรัพย์รวม Total Asset Turnover Ratio คือ อัตราส่วนที่จะบ่งบอกว่าบริษัทมีการการใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์ที่บริษัทมีอยู่ได้คุ้มค่ามากแค่ไหน หรืออธิบายแบบสั้น ๆ ก็คือ บริษัทเปลี่ยนสินทรัพย์ (ทุน) ที่มีไปสร้างรายได้มากน้อยแค่ไหน

การคำนวณจะได้ค่า Asset Turnover ออกมาเป็นเท่า เพื่อบอกว่าบริษัทสามารถสร้างรายได้จากสินทรัพย์ทั้งหมด (Total Asset) ได้กี่เท่า โดยค่าที่ได้ควรจะมีค่ามากกว่า 1 ซึ่งหมายความว่าบริษัทสร้างรายได้ได้มากกว่าสินทรัพย์ที่มีอยู่

วิธีหาค่า Total Asset Turnover

Total Asset Turnover คือ อัตราส่วนที่บอกว่าบริษัทสามารถสร้างยอดขายได้กี่เท่าของสินทรัพย์รวม ดังนั้นวิธีหาค่า Total Asset Turnover คือ การหารยอดขายด้วยสินทรัพย์รวม โดยสามารถเขียนสมการของ สูตร Total Asset Turnover ได้ดังนี้

อัตราหมุนเวียนสินทรัพย์รวม (Total Asset Turnover Ratio) = ยอดขาย ÷ สินทรัพย์รวม

นอกจากนี้ อีกวิธีในการหาค่า Total Asset Turnover หรือ Asset Turnover คือ การใช้ค่าเฉลี่ยของสินทรัพย์รวม ที่มาจากค่าเฉลี่ยของสินทรัพย์ต้นงวดกับสินทรัพย์ปลายงวด

Total Asset Turnover Ratio (กรณีใช้ค่าเฉลี่ยของสินทรัพย์คำนวณ) = ยอดขาย ÷ สินทรัพย์รวมเฉลี่ย

Total Asset Turnover คือ Asset Turnover Ratio คือ อัตราส่วนหมุนเวียนสินทรัพย์

โดยที่ค่าเฉลี่ยของสินทรัพย์รวม = (สินทรัพย์รวมต้นปี + สินทรัพย์ตอนสิ้นปี) ÷ 2

ค่าที่ดีของการคำนวณ Total Asset Turnover คือ ค่ามาก เพราะความหมายของค่าที่มากของ Asset Turnover คือ การที่บริษัทสามารถสร้างยอดขายได้มาก หรือทำยอดขายได้หลายเท่าจากสินทรัพย์ที่มีอยู่

ส่วนในกรณีที่อัตราส่วน Total Asset Turnover Ratio ต่ำ หมายความว่า บริษัทสามารถสร้างยอดขายได้ต่ำจากสินทรัพย์ที่มีอยู่ ซึ่งอาจจะเป็นเพราะบริษัทยังใช้สินทรัพย์ที่มีได้ไม่เต็มที่อย่างที่ควร จึงไม่สามารถใช้สินทรัพย์ที่มีให้เกิดประโยชน์ได้อย่างเต็มที่

นอกจากนี้ การวิเคราะห์ อัตราหมุนเวียนของสินทรัพย์รวม หรือ Total Asset Turnover Ratio ควรที่จะนำค่า Total Asset Turnover ที่ได้ไปเปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยมาตรฐานของบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกัน หรือนำไปเทียบกับค่าบริษัทอื่นๆ ที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน เพื่อวิเคราะห์ว่าบริษัทอยู่ในจุดใดเมื่อเทียบกับมาตรฐาน


ตัวอย่าง Total Asset Turnover Ratio

ตัวอย่างที่ 1 บริษัท Goods Asset มีสินทรัพย์รวม 150,000 บาท และมียอดขายทั้งหมด 600,000 บาท โดยบริษัทคู่แข่งของบริษัท Goods มีอัตรา Total Asset Turnover อยู่ที่ 6 เท่า

จากตัวอย่างที่ 1 บริษัท Goods Asset มีอัตราส่วน Total Asset Turnover Ratio = 600,000 ÷ 150,000 = 4 เท่า

สรุป ตัวอย่างที่ 1 บริษัท Goods Asset มีอัตราส่วน Total Asset Turnover คือ 4 เท่า หมายความว่าบริษัทสามารถสร้างยอดขายได้มากกว่าสินทรัพย์ทีมีอยู่ (ค่ามากกว่า 1) แต่ยังถือว่าต่ำกว่าบริษัทคู่แข่งที่สามารถถทำได้ถึง 6 เท่า

ตัวอย่างที่ 2 บริษัท A Turnover ต้นปี 256x มีสินทรัพย์รวมต้นปี 10,000 บาท และมีสินทรัพย์รวมสิ้นปี 11,000 บาท โดยบริษัท A Turnover มียอดขายในปี 256x คือ 15,000 บาท และค่าเฉลี่ยมาตรฐานอุตสาหกรรมที่บริษัทประกอบธุรกิจอยู่ที่ 3 เท่า (ใช้การคำนวณ Total Asset Turnover ด้วยค่าเฉลี่ยของสินทรัพย์)

อัตราหมุนเวียนของสินทรัพย์รวม หรือ Total Asset Turnover ของบริษัท A Turnover  = 15,000 ÷ ((10,000 + 11,000) ÷ 2) = 1.43 เท่า

จากตัวอย่างที่ 2 บริษัท A Turnover มีอัตราหมุนเวียนของสินทรัพย์รวม หรือ Total Asset Turnover คือ 1.43 เท่า ซึ่งสามารถสร้างยอดขายได้มากกว่าสินทรัพย์ที่บริษัทมีอยู่ แต่เมื่อนำไปเทียบกับค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรมก็จะพบว่าบริษัทมีค่า Total Asset Turnover ที่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย

บทความที่เกี่ยวข้อง

GreedisGoods มีการเก็บ Cookies สำหรับสถิติการเข้าชมและโฆษณา เพื่อมอบประสบการณ์ใช้งานที่ดียิ่งขึ้น หากท่านใช้เว็บไซต์ต่อไปโดยไม่ปรับตั้งค่าปฏิเสธ Cookies เราเข้าใจว่าท่านยินยอมที่จะรับคุกกี้ ยินยอม ดูรายละเอียด