Home » Finance » Investment » Total Asset Turnover คือ อะไร? อัตราส่วนหมุนเวียนสินทรัพย์รวม

Total Asset Turnover คือ อะไร? อัตราส่วนหมุนเวียนสินทรัพย์รวม

by K. Pairoj
Total Asset Turnover คือ อัตราส่วนหมุนเวียนสินทรัพย์ Total Asset Turnover สูตร

Asset Turnover หรือ Total Asset Turnover คือ อะไร มาทำความเข้าใจกับการวิเคราะห์งบการเงินด้วยอัตราส่วนหมุนเวียนของสินทรัพย์รวม

Total Asset Turnover คือ อัตราส่วนหมุนเวียนสินทรัพย์รวม เป็นอัตราส่วนที่เปรียบเทียบระหว่างยอดขายกับสินทรัพย์รวมของธุรกิจ โดยค่า Total Asset Turnover จะเป็นอัตราส่วนทางการเงินที่ใช้ในการวิเคราะห์ความสามารถในการใช้สินทรัพย์ของกิจการ

อัตราหมุนเวียนสินทรัพย์รวม Total Asset Turnover Ratio คือ อัตราส่วนที่จะบ่งบอกว่าบริษัทมีการการใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์ที่บริษัทมีอยู่ได้คุ้มค่ามากแค่ไหน หรืออธิบายแบบสั้น ๆ ก็คือ บริษัทเปลี่ยนสินทรัพย์ (ทุน) ที่มีไปสร้างรายได้มากน้อยแค่ไหน

การคำนวณจะได้ค่า Asset Turnover ออกมาเป็นเท่า เพื่อบอกว่าบริษัทสามารถสร้างรายได้จากสินทรัพย์ทั้งหมด (Total Asset) ได้กี่เท่า โดยค่าที่ได้ควรจะมีค่ามากกว่า 1 ซึ่งหมายความว่าบริษัทสร้างรายได้ได้มากกว่าสินทรัพย์ที่มีอยู่

วิธีหาค่า Total Asset Turnover

Total Asset Turnover คือ อัตราส่วนที่บอกว่าบริษัทสามารถสร้างยอดขายได้กี่เท่าของสินทรัพย์รวม ดังนั้นวิธีหาค่า Total Asset Turnover คือ การหารยอดขายด้วยสินทรัพย์รวม โดยสามารถเขียนสมการของ สูตร Total Asset Turnover ได้ดังนี้

อัตราหมุนเวียนสินทรัพย์รวม (Total Asset Turnover Ratio) = ยอดขาย ÷ สินทรัพย์รวม

นอกจากนี้ อีกวิธีในการหาค่า Total Asset Turnover หรือ Asset Turnover คือ การใช้ค่าเฉลี่ยของสินทรัพย์รวม ที่มาจากค่าเฉลี่ยของสินทรัพย์ต้นงวดกับสินทรัพย์ปลายงวด

Total Asset Turnover Ratio (กรณีใช้ค่าเฉลี่ยของสินทรัพย์คำนวณ) = ยอดขาย ÷ สินทรัพย์รวมเฉลี่ย

Total Asset Turnover คือ Asset Turnover Ratio คือ อัตราส่วนหมุนเวียนสินทรัพย์

โดยที่ค่าเฉลี่ยของสินทรัพย์รวม = (สินทรัพย์รวมต้นปี + สินทรัพย์ตอนสิ้นปี) ÷ 2

ค่าที่ดีของการคำนวณ Total Asset Turnover คือ ค่ามาก เพราะความหมายของค่าที่มากของ Asset Turnover คือ การที่บริษัทสามารถสร้างยอดขายได้มาก หรือทำยอดขายได้หลายเท่าจากสินทรัพย์ที่มีอยู่

ส่วนในกรณีที่อัตราส่วน Total Asset Turnover Ratio ต่ำ หมายความว่า บริษัทสามารถสร้างยอดขายได้ต่ำจากสินทรัพย์ที่มีอยู่ ซึ่งอาจจะเป็นเพราะบริษัทยังใช้สินทรัพย์ที่มีได้ไม่เต็มที่อย่างที่ควร จึงไม่สามารถใช้สินทรัพย์ที่มีให้เกิดประโยชน์ได้อย่างเต็มที่

นอกจากนี้ การวิเคราะห์ อัตราหมุนเวียนของสินทรัพย์รวม หรือ Total Asset Turnover Ratio ควรที่จะนำค่า Total Asset Turnover ที่ได้ไปเปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยมาตรฐานของบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกัน หรือนำไปเทียบกับค่าบริษัทอื่นๆ ที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน เพื่อวิเคราะห์ว่าบริษัทอยู่ในจุดใดเมื่อเทียบกับมาตรฐาน


ตัวอย่าง Total Asset Turnover Ratio

ตัวอย่างที่ 1 บริษัท Goods Asset มีสินทรัพย์รวม 150,000 บาท และมียอดขายทั้งหมด 600,000 บาท โดยบริษัทคู่แข่งของบริษัท Goods มีอัตรา Total Asset Turnover อยู่ที่ 6 เท่า

จากตัวอย่างที่ 1 บริษัท Goods Asset มีอัตราส่วน Total Asset Turnover Ratio = 600,000 ÷ 150,000 = 4 เท่า

สรุป ตัวอย่างที่ 1 บริษัท Goods Asset มีอัตราส่วน Total Asset Turnover คือ 4 เท่า หมายความว่าบริษัทสามารถสร้างยอดขายได้มากกว่าสินทรัพย์ทีมีอยู่ (ค่ามากกว่า 1) แต่ยังถือว่าต่ำกว่าบริษัทคู่แข่งที่สามารถถทำได้ถึง 6 เท่า

ตัวอย่างที่ 2 บริษัท A Turnover ต้นปี 256x มีสินทรัพย์รวมต้นปี 10,000 บาท และมีสินทรัพย์รวมสิ้นปี 11,000 บาท โดยบริษัท A Turnover มียอดขายในปี 256x คือ 15,000 บาท และค่าเฉลี่ยมาตรฐานอุตสาหกรรมที่บริษัทประกอบธุรกิจอยู่ที่ 3 เท่า (ใช้การคำนวณ Total Asset Turnover ด้วยค่าเฉลี่ยของสินทรัพย์)

อัตราหมุนเวียนของสินทรัพย์รวม หรือ Total Asset Turnover ของบริษัท A Turnover  = 15,000 ÷ ((10,000 + 11,000) ÷ 2) = 1.43 เท่า

จากตัวอย่างที่ 2 บริษัท A Turnover มีอัตราหมุนเวียนของสินทรัพย์รวม หรือ Total Asset Turnover คือ 1.43 เท่า ซึ่งสามารถสร้างยอดขายได้มากกว่าสินทรัพย์ที่บริษัทมีอยู่ แต่เมื่อนำไปเทียบกับค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรมก็จะพบว่าบริษัทมีค่า Total Asset Turnover ที่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย

บทความที่เกี่ยวข้อง