Home Business TOWS Matrix คือ อะไร ? (และ ตาราง TOWS Matrix)

TOWS Matrix คือ อะไร ? (และ ตาราง TOWS Matrix)

by greedisgoods
TOWS Matrix คือ วิเคราะห์ TOWS Matrix

การวิเคราะห์ TOWS Matrix คือ อะไร ? และตัวอย่าง การวิเคราะห์ TOWS Matrix

TOWS Matrix คือ กลยุทธ์ที่ต่อเนื่องมาจาก SWOT Analysis เป็นการจับคู่ระหว่าง ปัจจัยภายนอก (External Factors) กับ ปัจจัยภายใน (Internal Factors) ที่ได้มาจากการวิเคราะห์ SWOT Analysis

โดย TOWS Matrix จะเป็นการสร้างกลยุทธ์ใหม่ขึ้นมาจากสภาพแวดล้อมที่มีอยู่ ที่ได้มาจากการวิเคราะห์ SWOT Analysis

ซึ่งจากการวิเคราะห์ TOWS Matrix จะทำให้ได้กลยุทธ์ออกมา 4 แบบ คือ กลยุทธ์เชิงรุก กลยุทธ์เชิงแก้ไข กลยุทธ์เชิงรับ และ กลยุทธ์เชิงป้องกัน

TOWS Matrix คือขั้นถัดไปของ SWOT Analysis โดยชื่อ TOWS มาจากคำว่า SWOT กลับหลัง นั่นหมายความว่าก่อนที่จะทำการวิเคราะห์ TOWS Matrix ได้นั้น ก็จะต้องผ่านการวิเคราะห์ SWOT Analysis มาก่อน


ตัวอย่าง TOWS Matrix (ในความเป็นจริงไม่จำเป็นต้องทำ TOWS Matrix เป็นตารางก็ได้)

TOWS Matrix คือ ตัวอย่าง วิเคราะห์ Tows Matrix

TOWS Matrix คือ การจับคู่ระหว่างปัจจัยภายนอก กับ ปัจจัยภายใน ซึ่งจะทำให้ได้ทั้งหมด 4 คู่ ตามนี้

  • Strength กับ Opportunity (จุดแข็ง กับ โอกาส)
  • Weakness กับ Opportunity (จุดอ่อน กับ โอกาส)
  • Strength กับ Threat (จุดแข็ง กับ อุปสรรค) 
  • Weakness กับ Threat (จุดอ่อน กับ อุปสรรค)

TOWS Matrix

Strength กับ Opportunity

กลยุทธ์ SO ของ TOWS Matrix คือ การใช้จุดแข็ง เพื่อหาประโยชน์จากโอกาสที่มี

Strength กับ Opportunity หรือ SO คือ การใช้จุดเด่นผสมกับโอกาส ทำให้ความสามารถในการแข่งขันดีเยี่ยมเข้าไปอีก เหมือนกับเราเป็นนักวิ่งที่วิ่งเร็วมากๆ (Strength) วันนี้คู่แข่งเพียงคนเดียวที่อาจชนะเราได้บาดเจ็บ (Opportunity)
ดังนั้น การวิ่งในรอบนี้เราจะวิ่งในระดับแค่ชนะก็พอ ไม่จำเป็นต้องวิ่งเอาเป็นเอาตาย (เพราะคนที่สูสีไม่มีเลย) ทำให้เราสามารถเก็บแรงไว้สำหรับรอบต่อไปได้

ตัวอย่าง Trend ใส่ใจสุขภาพกำลังมาและปัจจุบันผู้บริโภคต้องคำนึงถึงราคามากขึ้น (O) ในขณะที่สินค้าของเราราคากลางๆ ไม่สูงเกินไปเมื่อเทียบกับคุณภาพและปริมาณ (S)

กลยุทธ์เชิงรุก (SO)


Weakness กับ Opportunity

กลยุทธ์ WO ของ TOWS Matrix คือ การใช้ประโยชน์จากโอกาส เพื่อลดจุดอ่อนลง

Tows Matrix ในส่วนของ Weakness กับ Opportunity หรือ WO จะเป็นการนำโอกาสที่มีมาปิดจุดอ่อนของเราหรือทำให้จุดอ่อนลดลง เป็นกลยุทธ์เน้นการแก้ไขจุดอ่อนด้วยโอกาสที่เข้ามา

ตัวอย่าง ผลิตภัณฑ์ของเรายังไม่เป็นที่รู้จักเพราะเพิ่งเข้าสู่ตลาด (W) ใช้โอกาสที่ปัจจุบันเป็น Trend สุขภาพกำลังมาแรง และการที่ผู้บริโภคต้องคำนึงถึงราคามากขึ้น (O) มาดึงดูดคนให้รู้จักสินค้าของเรา (สมมติว่า ตอนนั้นยังไม่มีแบรนด์สุขภาพที่ราคาย่อมเยา)

กลยุทธ์เชิงแก้ไข (WO)


Strength กับ Threat

กลยุทธ์ ST ของ TOWS Matrix คือ การใช้จุดแข็ง เพื่อหลีกเลี่ยงอุปสรรค

Strength กับ Threat หรือ ST คือ การนำจุดแข็งมาป้องกันอุปสรรค เป็นการใช้ทรัพยากรที่เรามีอยู่เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นหรือกำลังเกิดอยู่ในตอนนี้

ตัวอย่าง ใช้จุดแข็งจากการที่สินค้าเราราคากลางๆไม่สูงเกินไปเมื่อเทียบกับคุณภาพและปริมาณ (S) ไปจับลูกค้าอีกกลุ่มที่คำนึงถึงเรื่องราคาและปริมาณ เพื่อเลี่ยงการแข่งขันกับคู่แข่งเก่าที่มีฐานลูกค้าอยู่แล้ว (ซึ่งเราอาจจะสู้กับเค้าไม่ได้)

ค่าใช้จ่ายในการส่งออกสินค้าสูงเนื่องจากต้องพึ่งพา Freight Forwarder (เป็นการจ้างคนอื่นส่งออกให้ แน่นอนว่าต้องมีต้นทุนเพิ่มเข้ามา) ที่ค่าจ้างค่อนข้างจะแพง (Threat) แต่บังเอิญว่าบริษัทรวย (Strength) บริษัทจึงมีเงินไปลงทุนเปิดแผนกส่งออกของบริษัทเอง ซึ่งทำให้ค่าใช้จ่ายในการส่งออกลดลง

กลยุทธ์เชิงป้องกัน (ST)


Weakness กับ Threat

กลยุทธ์ WT ของ TOWS Matrix คือ การลดจุดอ่อนและหลีกเลี่ยงอุปสรรค

Weakness กับ Threat หรือ WT กลยุทธ์นี้จะเป็นกลยุทธ์ที่เน้นป้องกันเพียงอย่างเดียว เพราะมีแต่เรื่องที่ไม่ดีกับไม่ดี ดังนั้นกลยุทธ์นี้จะเป็นกลยุทธ์ที่มีเป้าหมายหลัก คือ “ไม่ทำให้เรื่องมันแย่ไปกว่าเดิม”

ตัวอย่างเช่น ลดจุดอ่อนจากการที่ผลิตภัณฑ์ยังไม่เป็นที่รู้จัก ด้วยกิจกรรมทางการตลาด และเลี่ยงอุปสรรคจากการที่มีคู่แข็งที่อยู่ในตลาดอยู่แล้ว ด้วยการเลี่ยงการจับกลุ่มลูกค้าที่มีคู่แข่งรายเก่าจับกลุ่มนั้นอยู่แล้ว

กลยุทธ์เชิงรับ (WT)


 

บทความที่เกี่ยวข้อง