GreedisGoods » Business » TOWS Matrix คืออะไร? ใช้สร้างกลยุทธ์ได้อย่างไร

TOWS Matrix คืออะไร? ใช้สร้างกลยุทธ์ได้อย่างไร

by Kris Piroj
TOWS Matrix คือ ตาราง การ วิเคราะห์ TOWS Matrix ตัวอย่าง TOWS คือ อะไร

ทำความเข้าใจกับการวิเคราะห์ TOWS Matrix เครื่องมือที่จะช่วยมองหากลยุทธ์ที่เป็นไปได้จากสภาพแวดล้อมในการแข่งขันปัจจุบันขององค์กรที่ต่อยอดมาจาก SWOT Analysis

TOWS Matrix คือ อะไร?

TOWS Matrix คือ เครื่องมือเชิงกลยุทธ์ที่ใช้สร้างกลยุทธ์ใหม่ขึ้นมาตามสภาพแวดล้อมปัจจุบันขององค์กรทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกที่ได้มาจากการทำ SWOT Analysis ซึ่งการวิเคราะห์ TOWS Matrix จะเป็นการจับคู่ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกเหล่านั้นแล้ววิเคราะห์เพื่อสร้างกลยุทธ์ใหม่ขึ้นมา

การวิเคราะห์ TOWS Matrix จะทำให้ได้กลยุทธ์ออกมา 4 รูปแบบ ตามการจับคู่ระหว่างปัจจัยภายใน (Internal Factors) และปัจจัยภายนอก (External Factors) ที่วิเคราะห์ได้จาก SWOT Analysis ได้แก่ กลยุทธ์เชิงรุก กลยุทธ์เชิงแก้ไข กลยุทธ์เชิงรับ และกลยุทธ์เชิงป้องกัน

  • กลยุทธ์เชิงรุก (SO) เกิดจากการจับคู่ของ Strength กับ Opportunity (จุดแข็งกับโอกาส)
  • กลยุทธ์เชิงแก้ไข (WO) เกิดจากการจับคู่ของ Weakness กับ Opportunity (จุดอ่อนกับโอกาส)
  • กลยุทธ์เชิงรับ (ST) เกิดจากการจับคู่ของ Strength กับ Threat (จุดแข็งกับอุปสรรค) 
  • กลยุทธ์เชิงป้องกัน (WT) เกิดจากการจับคู่ของ Weakness กับ Threat (จุดอ่อนกับอุปสรรค)

ตามที่มาของชื่อ TOWS Matrix คือ การนำคำว่า SWOT มากลับด้าน ซึ่งเป็นผลมาจากการที่จะวิเคราะห์ TOWS Matrix ได้นั้น จำเป็นที่ผู้วิเคราะห์จะต้องทราบสภาพแวดล้อมในการแข่งขันปัจจุบันของธุรกิจผ่านวิเคราะห์ SWOT Analysis ก่อน เพื่อนำผลลัพธ์ที่ได้มาจับคู่และวิเคราะห์อีกครั้งว่าปัจจัยแต่ละคู่มีความเป็นไปได้ในสร้างกลยุทธ์ลักษณะใดขึ้นมาได้บ้าง

TOWS Matrix คือ อะไร ตาราง TOWS Matrix ตัวอย่าง วิเคราะห์ Tows Matrix SWOT Analysis
ตัวอย่าง TOWS Matrix ในรูปแบบของตาราง ซึ่งเป็นที่มาของชื่อกลยุทธ์ TOWS Matrix

การวิเคราะห์ TOWS Matrix

TOWS Matrix คือการวิเคราะห์ที่จะเริ่มจากการนำแต่ละปัจจัยภายใน (Internal Factors) กับแต่ละปัจจัยภายนอก (External Factors) ที่ได้มาจากการวิเคราะห์ SWOT Analysis แต่ละส่วนมาจับคู่กันซึ่งจะได้ออกมาทั้งหมด 4 คู่ (เหมือนกับตาราง TOWS Matrix ตัวอย่าง) เพื่อวิเคราะห์ว่าจากปัจจัยภายในกับปัจจัยภายนอกที่มีอยู่จะสามารถสร้างกลยุทธ์อะไรออกมาได้บ้าง

โดยในแต่ละคู่ของ TOWS Matrix จะมีลักษณะของกลยุทธ์เป็นแนวทางที่แตกต่างกันออกไปใน 4 กลยุทธ์ ดังนี้

  • กลยุทธ์เชิงรุก (SO) มาจากการจับคู่ของจุดแข็งกับโอกาส กลยุทธ์ในส่วนนี้จึงเน้นไปที่การใช้จุดแข็งร่วมกับโอกาสเพื่อทำให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดกับธุรกิจ
  • กลยุทธ์เชิงแก้ไข (WO) มาจากการจับคู่ของจุดอ่อนกับโอกาส จึงเป็นกลยุทธ์ที่ใช้โอกาสมาแก้ไขหรือกลบจุดอ่อนของธุรกิจ
  • กลยุทธ์เชิงรับ (ST) มาจากการจับคู่ของจุดแข็งกับอุปสรรค ทำให้เป็นกลยุทธ์ใช้จุดแข็งเพื่อแก้ไขอุปสรรคที่เกิดขึ้น
  • กลยุทธ์เชิงป้องกัน (WT) มาจากการจับคู่ของจุดอ่อนกับอุปสรรค เป็นกลยุทธ์ตั้งรับ (เพราะทำอะไรไม่ได้) กับจุดอ่อนและอุปสรรคที่เกิดขึ้น

ทั้งนี้ ในทางปฏิบัติการนำ TOWS Matrix มาใช้ไม่จำเป็นต้องทำเป็นตารางก็ได้ และไม่จำเป็นที่จะต้องนำทุกปัจจัยที่ได้จากการวิเคราะห์ SWOT มาใช้ในตาราง แต่ควรที่จะเลือกมาเฉพาะปัจจัยที่สำคัญ (สมมติว่าแบ่งเป็น 5 ระดับ ก็ควรดึงมาแค่ปัจจัยที่มีผลมากกว่าระดับ 3) และเป็นสิ่งที่คาดว่าจะนำมาใช้ในการสร้างกลยุทธ์แล้วนำไปใช้ได้

Strength กับ Opportunity (SO)

กลยุทธ์เชิงรุก หรือ SO ของ TOWS Matrix คือ การใช้จุดแข็งของธุรกิจร่วมกับโอกาส (Strength + Opportunity) เพื่อหาผลประโยชน์สูงสุดจากโอกาสที่เกิดขึ้น เพราะการใช้จุดแข็งที่มีร่วมกับโอกาสจะช่วยทำให้ความสามารถในการแข่งขันดีขึ้นอีก

สมมติว่า คุณเป็นนักวิ่งที่วิ่งเร็วมาก ๆ (Strength) แต่วันนี้คู่แข่งเพียงคนเดียวที่อาจชนะเราได้บาดเจ็บจนลงแข่งไม่ได้ (Opportunity) ดังนั้น การวิ่งในรอบนี้คุณอาจจะวิ่งในระดับแค่ชนะก็พอ ไม่จำเป็นต้องทุ่มสุดกำลัง (เพราะคนที่สูสีไม่มีเลย) ทำให้เราสามารถเก็บแรงไว้สำหรับรอบต่อไปได้ รวมถึงลดโอกาสจากการบาดเจ็บได้อีกด้วย

หรือในอีกตัวอย่างเช่น บริษัท G มีจุดแข็งคือ 1) บริษัทมีต้นทุนทางการเงินที่สูงมากหรือรวยมาก 2) บริษัทมีชื่อเสียงที่ดีในทุกประเทศที่เข้าไปทำตลาด และสมมติว่าโอกาสคือ ในตลาดประเทศสหรัฐอเมริกาที่บริษัทยังไม่ได้เข้าไปลงทุนมีความต้องการสินค้ามาก เพราะเรายังเป็นสินค้าที่มีเจ้าเดียวในตลาด จากตัวอย่าง กลยุทธ์เชิงรุก คือ การเข้าไปลงทุนในสหรัฐอเมริกาให้เร็วที่สุดเพื่อกอบโกยโอกาสจากการที่ไม่มีคู่แข่งให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้

Weakness กับ Opportunity (WO)

กลยุทธ์เชิงแก้ไข หรือ WO คือ กลยุทธ์เน้นการแก้ไขจุดอ่อนด้วยโอกาสที่เข้ามา เป็นการใช้ประโยชน์จากโอกาสที่มีเพื่อแก้ไขจุดอ่อนหรือกลบจุดอ่อน

ตัวอย่างเช่น บริษัท A เข้าไปลงทุนเกี่ยวกับสินค้าด้านสุขภาพในต่างประเทศแล้วพบว่าจุดอ่อน คือ ผลิตภัณฑ์ยังไม่เป็นที่รู้จักเพราะเพิ่งเข้าสู่ตลาด โดยโอกาสคือปัจจุบันเทรนด์รักสุขภาพกำลังมาแรงและผู้บริโภคในภาพรวมคำนึงถึงเรื่องราคามากขึ้น

จากตัวอย่างจึงเลือก กลยุทธ์เชิงแก้ไข (WO) ในการวิเคราะห์ TOWS Matrix คือ การใช้ราคาที่ต่ำกว่าของสินค้าบริษัท A เป็นตัวดึงดูดให้ลูกค้ารู้จักสินค้าของเรา เพราะในปัจจุบันผู้บริโภคนิยมมองหาสินค้าราคาที่ไม่แพงมากเป็นอันดับแรก

Strength กับ Threat (ST)

กลยุทธ์ ST ของ TOWS Matrix คือ การใช้จุดแข็งเพื่อหลีกเลี่ยงอุปสรรค เป็นการใช้จุดแข็งมาป้องกันอุปสรรคด้วยการใช้ทรัพยากรที่องค์กรมีอยู่หลีกเลี่ยงปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นหรือกำลังเกิดอยู่ในตอนนี้

ตัวอย่างเช่น บริษัทต้องการขยายตลาดโดยการส่งออกไปยังประเทศจีน แต่การส่งออกไปจีนมีค่าใช้จ่ายในการส่งออกสินค้าสูงเนื่องจากต้องพึ่งพา Freight Forwarder เป็นผู้ส่งออกให้ทำให้มีต้นทุนเพิ่มเข้ามาที่ค่อนข้างจะแพง แต่จำเป็นต้องจ้างเพราะว่าส่งออกสินค้าไปยังประเทศจีนที่มีข้อกฎหมายที่ต้องอาศัยความรู้เฉพาะทาง แต่จุดแข็งของบริษัทคือมีต้นทุนที่สูง (รวย)

บริษัทจึงเลือกใช้เงินไปลงทุนเปิดแผนกส่งออกของบริษัทเอง ทำให้ค่าใช้จ่ายในการส่งออกที่เกิดจากการจ้าง Freight Forwarder ลดลง อีกทั้งแผนกส่งออกยังสามารถจัดการเกี่ยวกับการส่งออกไปยังประเทศอื่นๆ ได้ด้วยเช่นกัน

Weakness กับ Threat (WT)

กลยุทธ์ WT ของ TOWS Matrix คือ การลดจุดอ่อนและหลีกเลี่ยงอุปสรรค กลยุทธ์นี้จะแตกต่างออกไปจากอีก 3 กลยุทธ์ใน TOWS Matrix ตรงที่เป็นกลยุทธ์แนว Stability Strategy ที่เน้นป้องกันเพียงอย่างเดียว เนื่องจากเจอปัญหาจาก 2 ทาง ทั้งจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก

ดังนั้น กลยุทธ์ WT จะเป็นกลยุทธ์ที่มีเป้าหมายหลัก คือ ไม่ทำให้เรื่องแย่ไปกว่าเดิม โดยการพยายามบรรเทาหรือเลี่ยงไม่ให้ปัญหาเพิ่มขึ้นอีก

ตัวอย่างเช่น บริษัท C มีจุดอ่อนคือการที่ผลิตภัณฑ์ยังไม่เป็นที่รู้จักเพราะเป็นแบรนด์ที่เพิ่งเข้าสู่ตลาดของประเทศอังกฤษ (Weakness) ในขณะที่สินค้าชนิดเดียวกันในอังกฤษมีคู่แข่งที่เป็นเจ้าตลาดอยู่แล้วทำให้ยากที่จะแย่งส่วนแบ่งทางการตลาด (Threat) ในกรณีนี้บริษัท C อาจเลือกที่จะเลี่ยงการลงทุนในประเทศอังกฤษ หรือลงทุนในประเทศอังกฤษแต่เลือกจับกลุ่มลูกค้าคนละกลุ่มกับเจ้าตลาดแทน

บทความที่คุณอาจสนใจ

เว็บไซต์ของเราใช้คุกกี้ (Cookies) เพื่อมอบประสบการณ์ใช้งานที่ดียิ่งขึ้น ปรับตั้งค่าปฏิเสธ Cookies ยินยอม ดูรายละเอียด