GreedisGoods » Investment » เช็คราคาประเมินที่ดิน กรมธนารักษ์ (ออนไลน์)

เช็คราคาประเมินที่ดิน กรมธนารักษ์ (ออนไลน์)

by Kris Piroj
เช็คราคาประเมินที่ดิน กรมธนารักษ์ ออนไลน์ ประเมินราคาที่ดิน ออนไลน์

เช็คราคาประเมินที่ดิน กรมธนารักษ์

วิธีเช็คราคาประเมินที่ดิน กรมธนารักษ์ ในปัจจุบันสามารถทำได้ผ่านระบบเผยแพร่ราคาประเมินที่ดินบนเว็บไซต์กรมธนารักษ์ โดยสามารถเช็คราคาประเมินที่ดินออนไลน์ได้ทั้งในกรณีที่มีข้อมูลจากโฉนดที่ดิน และในแบบที่ไม่ต้องมีข้อมูลจากโฉนดที่ดิน

ราคาประเมินที่ดินของกรมธนารักษ์จะอยู่ในรูปแบบราคาต่อตารางวา (1 ไร่ = 400 ตารางวา และ 1 งาน = 100 ตารางวา)

ระบบเผยแพร่ราคาประเมินทรัพย์สิน บนเว็บไซต์กรมธนารักษ์

โดยการเช็คราคาประเมินที่ดินกรมธนารักษ์ สามารถทำได้ผ่านระบบเผยแพร่ราคาประเมินทรัพย์สินบนเว็บไซต์กรมธนารักษ์ ซึ่งเมื่อเข้าไปที่เว็บไซต์กรมธนารักษ์จะพบวิธีค้นหาราคาประเมินที่ดินทั้งหมด 7 วิธี แต่สำหรับการค้นหาราคาประเมินที่ดินเราจะใช้ 3 วิธี คือ

  • ราคาประเมินที่ดิน จากเลขที่โฉนด (ต้องมีข้อมูลจากโฉนดที่ดิน)
  • ราคาประเมินที่ดิน จากเลขที่ดิน (ต้องมีข้อมูลจากโฉนดที่ดิน)
  • สรุปราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน (ไม่ต้องใช้ข้อมูลในโฉนดที่ดิน)

ราคาประเมินที่ดิน จากเลขที่โฉนด

การเช็คราคาประเมินที่ดินจากเลขที่โฉนด สามารถทำได้โดยใส่เลขที่โฉนด เลือกจังหวัด และกดค้นหา

ถ้าหากว่าข้อมูลที่ใส่ถูกต้อง ข้อมูลของราคาประเมินที่ดินที่กำลังค้นหาก็จะปรากฏขึ้นมา (ราคาต่อตารางวา)

เช็คราคาประเมินที่ดิน เลขที่โฉนด
ค้นหาราคาประเมินที่ดินจากเลขที่โฉนด

ราคาประเมินที่ดิน จากเลขที่ดิน

การเช็คราคาที่ดินจากเลขที่ดิน เป็นวิธีที่คล้ายกับการตรวจสอบราคาประเมินที่ดินด้วยเลขที่โฉนด เพีนงแต่ใช้เลขที่ดินและเลขระวางในการค้นหาแทน

โดยการตรวจสอบราคาประเมินที่ดินจากเลขที่ดิน ทำได้โดยการใส่เลขที่ดิน, เลขระวาง, และเลือกจังหวัด และถ้าหากว่าข้อมูลที่ใส่ถูกต้อง ข้อมูลราคาประเมินของราคาที่ดินแปลงที่ค้นหาก็จะปรากฏขึ้นมา (ราคาต่อตารางวา)

เช็คราคาประเมินที่ดิน เลขที่ดิน
ค้นหาราคาประเมินที่ดินจากเลขที่ดิน

สรุปราคาประเมินที่ดิน

สำหรับวิธีค้นหาราคาประเมินที่ดินในหัวข้อ “สรุปราคาประเมินที่ดิน” เมื่อกดหัวข้อดังกล่าว จะเข้าไปจะไปที่หน้าสรุปราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินของกรมธนารักษ์ ซึ่งจะมีเอกสารแยกเป็นจังหวัด และเป็นเขต (เฉพาะกรุงเทพฯ) โดยสามารถเลือกดาวน์โหลดได้ตามที่ต้องการ

โดยวิธีเช็คราคาประเมินที่ดินด้วยวิธีนี้จะไม่ต้องใช้ข้อมูลจากโฉนดที่ดิน เนื่องจาก เป็นราคาประเมินที่ดินแยกตามพื้นที่ เช่น ในซอยเอ หรือที่ดินติดถนนสุขุมวิท เป็นต้น

สรุป ราคาประเมินที่ดิน
หน้าสรุปราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน

ดังนั้น ข้อเสียของการเช็คราคาประเมินที่ดินวิธีนี้คือมีราคาที่ไม่แม่นยำนั่นเอง ทำให้เหมาะกับการเช็คราคาของแต่ละโซนคร่าว ๆ เท่านั้น

ราคาที่ดิน ค้นหาราคาประเมินที่ดิน
ตัวอย่าง การค้นหาราคาประเมินที่ดินบริเวณที่ดินติดถนนสุดสนิท

ราคาประเมินที่ดิน คืออะไร?

ราคาประเมินที่ดิน คือ ราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินที่สำรวจและกำหนดขึ้นโดยกรมธนารักษ์จากทำเลที่ตั้งของที่ดิน เพื่อใช้เป็นฐานราคาในการเก็บค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ตามที่กฎหมายกำหนด โดยจะจัดทำขึ้นมาในรอบระยะเวลาที่กำหนด

แม้จะถูกเรียกว่าราคาประเมินที่ดิน แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าราคาประเมินที่ดินคือราคาที่ใช้เป็นราคาสำหรับการซื้อขายที่ดินแต่ละแปลงแต่อย่างใด

ราคาประเมินที่ดิน กับราคาขายจริง จึงเป็นสิ่งที่เป็นคนละเรื่องกัน เพราะในท้ายที่สุดราคาขายจริงขึ้นอยู่กับการตกลงกันระหว่าง 2 ฝ่าย ซึ่งมักจะประเมินจากประโยชน์ใช้สอยของที่ดินแต่ละแปลง ซึ่งอาจทำให้ราคาที่แปลงนั้นอาจแพงกว่าหรือถูกกว่าราคาประเมินกรมธนารักษ์ก็ได้ (มักจะแพงกว่า โดยเฉพาะที่ดินในกรุงเทพและปริมณฑล)

บทความที่เกี่ยวข้อง