GreedisGoods » Business » Triple Bottom Line คืออะไร? (Profit People Planet)

Triple Bottom Line คืออะไร? (Profit People Planet)

by Kris Piroj
Tripple Bottom Line คือ การวัดผล Profit People Planet

Triple Bottom Line คืออะไร?

Triple Bottom Line คือ แนวคิดที่คิดค้นขึ้นโดย John Elkington ในหนังสือ Cannibal With Forks เมื่อปี 1997 โดย John Elikington มองว่าเศรษฐกิจในปัจจุบัน แค่กำไร (Profit) ไม่เพียงพออีกต่อไปต่อความยั่งยืน

โดย Triple Bottom Line เป็นแนวคิดที่ได้เปลี่ยนการวัดผลความสำเร็จของการดำเนินงานจากผลกำไรเพียงอย่างเดียว มาเป็นการวัดผลด้วย 3 ด้านอย่างสมดุล ได้แก่

  • กำไร (Profit) – อย่างเช่นในอดีต
  • คน (People) – การที่กิจการสนในคนรอบข้าง
  • โลก (Planet) – การดำเนินงานที่เป็นมิตรกับโลก

สำหรับประโยชน์ที่กิจการที่ยึดหลัก Triple Bottom Line แทนการยึดเพียงผลกำไรเพียงอย่างเดียวจะได้รับ คือ ทำให้กิจการสามารถเติบโตอย่างยั่งยืน มาดูกันว่าหลัก Triple Bottom Line แต่ละส่วนสามารถช่วยให้ธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืนได้อย่างไรได้บ้าง


กำไร (Profit)

กำไร (Profit) ในที่นี้ก็คือกำไรทางเศรษฐศาสตร์ที่ได้จากการดำเนินธุรกิจหรือก็คือ “กำไรที่เป็นเงิน” นั่นเอง ซึ่งแต่เดิมเป้าหมายของธุรกิจมีเพียงกำไรที่เป็นตัวเงินตัวนี้เพียงอย่างเดียว

ประโยชน์ที่ได้รับจากส่วนนี้ คือ กิจการเติบโตของกิจการ เพราะทุกกิจการจำเป็นต้องใช้เงินทุนเพื่อที่จะเติบโต

คน (People)

ในส่วนของคน (People) คือ การดำเนินธุรกิจที่ไม่ส่งผลเสียต่อผู้เกี่ยวข้อง อาทิ พนักงาน คู่ค้า ลูกค้า คนในชุมชนท้องถิ่น และการดำเนินงานอื่น ๆ ที่ไม่ส่งผลกระทบถึงคนรอบข้าง

ตัวอย่างเช่น ให้ผลตอบแทนอย่างเป็นธรรมกับพนักงาน ซื้อวัตถุดิบในราคายุติธรรมจากคู่ค้า มีการพัฒนาความสามารถของพนักงาน ซื่อสัตย์กับลูกค้า และเปิดโอกาสในความก้าวหน้าให้กับพนักงาน เป็นต้น

ประโยชน์ที่ได้รับจากส่วนนี้ คือการสร้างความสัมพันธ์ทีดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจที่จะช่วยให้ง่ายขึ้นในการดำเนินธุรกิจต่อไปในระยะยาว หรือในอีกความหมายคือ คน (People) เป็นการมุ่งเน้นไปที่ความสัมพันธ์ระยะยาวนั่นเอง

โลก (Planet)

โลก (Planet) ในที่นี้คือการที่กิจการต้องดำเนินงานโดยที่ไม่ส่งผลกระทบด้านลบกับสิ่งแวดล้อมรอบข้างที่อาจนำปัญหาเกี่ยวกับรัฐเข้ามาเกี่ยวข้องได้

ตัวอย่างเช่น การรีไซเคิล การนำกลับมาใช้ ไม่ใช้สารพิษในการผลิต การบำบัดน้ำเสียก่อนปล่อยสู่แหล่งน้ำ และการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า เป็นต้น

หรือในอีกความหมายก้คือ การดำเนินงานของธุรกิจที่เป็นมิตรต่อโลกมากขึ้น


ถ้าสรุปแนวคิด Triple Bottom Line แล้วจะพบว่าการที่แนวคิด Triple Bottom Line มุ่งไปที่การตอบแทนสังคมผ่านกระบวนการดำเนินงาน จะมีลักษณะที่เหมือนกับ CSR (Corporate Social Responsibility) ในส่วนของ CSR In Process นั่นเอง

บทความที่เกี่ยวข้อง

GreedisGoods มีการเก็บ Cookies สำหรับสถิติการเข้าชมและโฆษณา เพื่อมอบประสบการณ์ใช้งานที่ดียิ่งขึ้น หากท่านใช้เว็บไซต์ต่อไปโดยไม่ปรับตั้งค่าปฏิเสธ Cookies เราเข้าใจว่าท่านยินยอมที่จะรับคุกกี้ ยินยอม ดูรายละเอียด