Home Business Turnkey Project คือ อะไร ?

Turnkey Project คือ อะไร ?

by greedisgoods
turnkey project คือ ข้อดี ข้อเสีย

Turnkey Project คือ การจ้างเหมาแบบเบ็ดเสร็จ แล้ว การจ้างเหมาแบบเบ็ดเสร็จ หมายความว่าอย่างไร ?

Turnkey Project คือ การจ้างเหมาแบบเบ็ดเสร็จ แปลให้เข้าใจง่ายกว่านั้น คือ โครงการที่ผู้ผลิตทำการผลิตหรือพัฒนาตามที่ตกลงว่าจ้างกันไว้ จนเสร็จเรียบร้อยอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานแล้วส่งมอบโครงการนั้นให้แก่ผู้ซื้อ

ลูกค้าของ Turnkey Project มักจะเป็นผู้ที่ขาดความสามารถและบุคลากรในด้านนั้น ๆ อย่างบางประเทศที่ไม่มีความรู้ในการสร้างรถไฟฟ้า รัฐบาลก็จะจ้างบริษัทต่างชาติเข้ามาจัดการ แบบนี้ก็นับว่าเป็น Turnkey Project เช่นกัน

ซึ่งการว่าจ้างแบบ Turnkey Project จะเห็นบ่อย ๆ ในวงการก่อสร้าง และโครงการที่มีขนาดใหญ่อื่น ๆ

ตัวอย่างเช่น การสร้างรถไฟฟ้า เขื่อน โรงงานไฟฟ้า และโครงสร้างพื้นฐานอื่น ๆ


สรุป Turnkey Project คือ การว่าจ้างผู้รับเหมา (ส่วนมากเพื่อทำโครงการใหญ่ ๆ) และเมื่อโครงการดังกล่าวเสร็จเรียบร้อย โครงการนั้นจะอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน

ตัวอย่างเช่น บริษัท A จ้าง บริษัท B สร้างโรงงานพร้อมติดตั้งเครื่องจักรที่ทันสมัยมาก ๆ (ทันสมัยจนทำเองไม่ได้) ก่อนหน้านั้นผู้จ้างกับผู้รับเหมาจะตกลงกันเรื่องระยะเวลาและเรื่องตัวเงินก่อน

เมื่อบริษัท B สร้างเสร็จ สภาพส่งมอบของโรงงานดังกล่าวให้บริษัท A ก็คือ โรงงานที่สร้างทุกอย่างเสร็จแล้ว บริษัท A พร้อมผลิตสินค้าได้ทันที

นอกจากนี้ บริษัท A และ บริษัท B อาจทำสัญญาต่อ ในรูปแบบคล้ายกับทำประกัน เพื่อให้บริษัท B ที่เป็นผู้สร้างคอยดูแล ซ่อมแซมระบบให้อีกด้วย


อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ รูปแบบการเข้าสู่ตลาดระหว่างประเทศ (Mode of Entry) รูปแบบอื่น ๆ ได้ที่ https://bit.ly/2HefNsr

บทความที่เกี่ยวข้อง