GreedisGoods » Economics » Veblen Goods คืออะไร? ในทางเศรษฐศาสตร์

Veblen Goods คืออะไร? ในทางเศรษฐศาสตร์

by Kris Piroj
Veblen Goods คือ สินค้า Veblen Goods เศรษฐศาสตร์ กฎของอุปสงค์

Veblen Goods คือ สินค้าที่ปริมาณความต้องการซื้อสินค้า (Demand) จะเพิ่มขึ้นเมื่อระดับราคาของสินค้าเพิ่มขึ้น และเมื่อสินค้านั้นมีราคาลดลงระดับความต้องการก็จะลดลงเช่นกัน ถ้าหากราคาสินค้าสูงความต้องการซื้อจะสูงตาม และถ้าหากราคาสินค้าต่ำ ความต้องการซื้อก็จะต่ำตามเช่นกัน

โดยพื้นฐานแล้วสินค้าประเภท Veblen Goods คือสินค้า Luxury หรือสินค้าหรูทั่วไป เป็นสินค้าที่ซื้อเพื่อเป็นหน้าตาทางสังคม หรือซื้อไปเพื่อสนองความต้องการของตนเอง

ตัวอย่างเช่น กระเป๋าแบรนด์เนม เครื่องเพชร นาฬิกาหรู และของสะสมที่มูลค่าสูงอย่างวัตถุโบราณ เป็นต้น

จะเห็นว่าสินค้า Veblen Goods เหล่านี้ ผู้บริโภคไม่ได้ซื้อเพราะจำเป็นต้องซื้อสินค้า แต่ซื้อเพื่อนำไปใช้แสดงฐานะหรือซื้อเพราะอยากซื้อ (สนองความต้องการ)

ถ้าหากเปรียบเทียบตามพีระมิดความต้องการของ Maslow สินค้า Veblen Goods คือสินค้าที่ซื้อเพื่อตอบสนองความต้องการในขั้นที่ 4 ของคนนั่นเอง

โดยชื่อ Veblen Goods ได้รับการตั้งชื่อตามนักเศรษฐศาสตร์ชาวอเมริกันชื่อ Thorstein Veblen ซึ่งเป็นผู้ที่ระบุลักษณะของสินค้า Veblen Goods กับพฤติกรรมของผู้บริโภคใน The Theory of the Leisure Class ในปี 1899

Veblen Goods กับ Law of Demand

Veblen Goods คือ สินค้าอีกประเภทที่ไม่อยู่ภายใต้กฎของอุปสงค์หรือ Law of Demand เช่นเดียวกันกับ Giffen Goods เนื่องจากระดับความต้องการสินค้าประเภท Veblen Goods จะไม่เปลี่ยนไปตามระดับราคาสินค้าในทิศทางตรงข้ามเหมือนกับสินค้าทั่วไปตามกฎของอุปสงค์หรือ Law of Demand

สาเหตุที่ระดับความต้องการสินค้า (Demand) ไม่เปลี่ยนแปลงไปตามระดับราคาสินค้าที่ควรจะเป็นไปในทิศทางตรงกันข้ามเหมือนสินค้าทั่วไป (ตรงข้ามกับ Law of Demand) เป็นผลมาจากการที่สินค้า Veblen Goods จะมีปริมาณความต้องการซื้อสูงในขณะที่ราคาสูง

อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ว่า Veblen Goods จะเป็นสินค้าที่เป็นข้อยกเว้นของ Law of Demand เหมือนกับ Giffen Goods แต่ Veblen Goods จะมีลักษณะที่ต่างจาก Giffen Goods ในทิศทางตรงกันอย่างสิ้นเชิง

เนื่องจาก Veblen Goods คือสินค้าที่ไม่ต้องซื้อก็ได้ แต่กับ Giffen Goods จะเป็นสินค้าที่คนทั่วไปยังจำเป็นต้องซื้อเพื่อใช้ในชีวิตประจำวันอยู่

ทำความเข้าใจเกี่ยวกับสินค้าประเภท Giffen Goods เพิ่มเติมได้จากบทความ Giffen Goods คืออะไร?

บทความที่เกี่ยวข้อง