GreedisGoods » Business » วิสัยทัศน์ คืออะไร? ตัวอย่างวิสัยทัศน์ (Vision)

วิสัยทัศน์ คืออะไร? ตัวอย่างวิสัยทัศน์ (Vision)

by Kris Piroj
วิสัยทัศน์ คือ Vision คือ วิสัยทัศน์ หมายถึง ตัวอย่าง วิสัยทัศน์ องค์กร บริษัท

วิสัยทัศน์ คือ การตั้งเป้าหมายระยะยาวขององค์กร โดยความสำคัญของการตั้งวิสัยทัศน์หรือ Vision คือการใช้เป็นเครื่องมือในการกำหนดทิศทางขององค์กร ทำให้องค์กรมีจุดมุ่งหมายในการดำเนินธุรกิจที่ชัดเจน ไม่ใช่การดำเนินธุรกิจแบบไร้จุดหมาย

อย่างที่บอกว่า วิสัยทัศน์ หมายถึง เป้าหมายระยะยาวขององค์กร ทำให้โดยทั่วไป Vision หรือ วิสัยทัศน์ คือเป้าหมายที่มีกรอบระยะเวลาประมาณ 5-10 ปี เนื่องจากเป็นเป้าหมายที่ใหญ่และต้องการความสำเร็จจากหลายส่วน เพื่อให้เป้าหมายในภาพใหญ่เกิดขึ้นได้จริง

โดยสรุป วิสัยทัศน์ คือ การตั้งเป้าหมายที่อาจจะสำเร็จหรือไม่สำเร็จก็ได้ อาจจะเรียกได้ว่าวิสัยทัศน์ (Vision) สิ่งที่อาจเรียกได้ว่าเป็นเสมือนความทะเยอทะยานขององค์กร (แต่ก็ต้องเป็นเป้าหมายที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริง) หรือความคาดหวังขององค์กรในอนาคตที่องค์กรอยากจะเป็น

ซึ่งในส่วนมากการตั้ง วิสัยทัศน์ (Vision) จะเป็นการตั้งเป้าหมายขององค์กรให้เป็นไปในทิศทางที่มุ่งให้องค์กรเติบโตหรือมีความยั่งยืนในระยะยาว

นอกจากการที่มีวิสัยทัศน์คือเป้าหมายระยะยาวขององค์กรหรือบริษัท ความสำคัญของการตั้งวิสัยทัศน์ (Vision) ยังรวมไปถึง

  1. กำหนดทิศทางให้กับองค์กรอย่างชัดเจน ทำให้องค์กรมีจุดหมายที่ชัดเจนว่าดำเนินงานไปเพื่ออะไร
  2. ทำให้คนภายในองค์กร อย่างเช่น พนักงาน รู้ว่า “ควรทำอะไร” หรือองค์กรต้องการอะไร
  3. เป็นการสื่อสารให้ภายนอกองค์กรรับรู้ว่า “องค์กรทำอะไร” หรือมีทิศทางไปในทางไหน

วิสัยทัศน์องค์กร ที่ดีตั้งอย่างไร?

วิสัยทัศน์หรือ Vision ที่ดีจะต้องประกอบด้วย 3 ส่วนหลักของวิสัยทัศน์ คือ Product, Market, และความมุ่งหวังขององค์กร โดยแต่ละส่วนมีความหมาย ดังนี้:

Product ในที่นี้คือสิ่งที่องค์กรนำเสนอ หรือสินค้าขององค์กร

Market คือตลาดหรือ Segment ที่นำเสนอ Product เข้าไป (กลุ่มเป้าหมายขององค์กร)

ความมุ่งหวังขององค์กร คือส่วนที่แสดงความต้องการที่องค์กรต้องการจะเป็นในอนาคต

ตัวอย่าง วิสัยทัศน์ (Vision)

ตัวอย่าง วิสัยทัศน์ (Vision) ในส่วนนี้เราจะใช้ของบริษัท AIS ที่ตั้งเอาไว้ว่า เป็นผู้ให้บริการเทคโนโลยีดิจิทัลที่ได้รับการยอมรับสูงสุดในประเทศไทย (ก่อนหน้านี้คือ Digital for Thais) จากตัวอย่างวิสัยทัศน์จะสามารถแบ่งออกเป็น 3 องค์ประกอบของการตั้งวิสัยทัศน์ ได้ดังนี้

  • บริการเทคโนโลยี หรือ Digital คือ สินค้าที่ AIS นำเสนอสู่ตลาด
  • ตลาดที่ AIS เอา Digital ไปนำเสนอ คือ Thai หรือ คนไทย
  • ความมุ่งหวังของ AIS คือ การเป็น Digital สำหรับคนไทย และ การเป็นผู้บริการที่ได้รับการยอมรับสูงสุดในประเทศไทย
วิสัยทัศน์ คือ ตัวอย่าง วิสัยทัศน์ Vision หมายถึง
ตัวอย่าง วิสัยทัศน์ของ AIS หรือ ADVANC จากรายงานประจำปี

ตัวอย่าง วิสัยทัศน์องค์กร ที่หลายคนคุ้นชื่อ

ตัวอย่าง วิสัยทัศน์ของบริษัทที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ที่หลายคนน่าจะคุ้นชื่อกันดี มาดูกันว่าบริษัทเหล่านี้ตั้งอยู่บนพื้นฐานขององค์ประกอบทั้ง 3 ส่วนของวิสัยทัศน์ (Vision) ตามที่เราได้อธิบายด้านบนหรือไม่?

Bangkok Airway (BA) วิสัยทัศน์คือ สร้างสรรค์ความเป็นเลิศ เพื่อเป็นสายการบินที่ดีที่สุดของเอเชีย

Thai Air Asia (AAV) เป็นบริษัทชั้นนำทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อการเดินทางที่ยั่งยืนในเอเชีย พร้อมให้บริการที่คุ้มค่ามากกว่าราคา

ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB) วิสัยทัศน์คือ ธนาคารที่น่าชื่นชมที่สุด (The Most Admired Bank)

ธนาคารกรุงศรี (BAY) วิสัยทัศน์คือ ทีมงานมืออาชีพที่มีความสามารถและเป็นหนึ่งเดียวพร้อมมุ่งมั่นสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และบริการชั้นเลิศ เพื่อเป็นกลุ่มการเงินอันดับหนึ่งในใจลูกค้า

CPN (บริษัทแม่ของห้างเซ็นทรัล) วิสัยทัศน์คือ ผู้พัฒนาศูนย์การค้าในระดับภูมิภาคที่ได้รับการชื่นชมสูงสุดจากทุกคน และไม่หยุดนิ่งในการสร้างประสบการณ์แห่งความสุขในระดับโลก

CPF (ธุรกิจอาหาร อาหารสัตว์ของกลุ่ม CP) คือ Kitchen of the World หรือ ครัวของโลก

COL (บริษัทแม่ของ B2S MEB และ Office Mate) เป็นผู้นำที่เป็นเลิศในธุรกิจ ด้านการค้าปลีก (Retail) และระบบค้าปลีกออนไลน์ (e-tailing) ที่มีประสิทธิภาพในระดับภูมิภาคอาเซียน

จากตัวอย่างจะเห็นว่า แต่ละบริษัท Vision หรือวิสัยทัศน์ คือเป้าหมายระยะยาวที่ไม่สามารถทำสำเร็จได้ในระยะเวลาสั้น ๆ และในประโยคจะประกอบด้วย 3 ส่วนคือ “Product Market และความมุ่งหวังขององค์กร”


ตัวอย่างอื่น ๆ ของวิสัยทัศน์บริษัทที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ฯ สามารถดูได้จากรายงานประจำปีหรือแบบ 56-1 ของแต่ละบริษัทโดยเข้าไปที่รายชื่อบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จากนั้นเลือกบริษัทที่ต้องการ แล้วดาวน์โหลดแบบ 56-1 ของบริษัทที่คุณต้องการดู วิสัยทัศน์ (Vision)

นอกจากนี้ สำหรับใครที่กำลังสับสนระหว่าง วิสัยทัศน์ (Vision) กับ พันธกิจ (Mission) สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่บทความ Vision Mission และ Objective คืออะไร?

บทความที่เกี่ยวข้อง

เว็บไซต์ของเราใช้คุกกี้ (Cookies) เพื่อมอบประสบการณ์ใช้งานที่ดียิ่งขึ้น ปรับตั้งค่าปฏิเสธ Cookies ยินยอม ดูรายละเอียด