GreedisGoods » Business » Vision Mission และ Objective คืออะไร? ต่างกันอย่างไร

Vision Mission และ Objective คืออะไร? ต่างกันอย่างไร

by Kris Piroj
Vision Mission Objective คือ วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ คือ

Vision Mission และ Objective คือ เป้าหมายขององค์กรซึ่งมีกรอบระยะเวลาและขนาดของเป้าหมายที่ต่างกัน ใช้ในการอธิบายถึงนโยบายของบริษัท พบได้บ่อยจากรายงานประจำปีของบริษัทที่จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์

ถ้าหากสังเกตจะพบว่า Vision Mission และ Objective คือ ประโยคที่มักจะเขียนด้วยคำหรือประโยคที่มีความหมายใกล้เคียงกันหรือคล้ายกัน จนทำให้หลายคนสับสนว่า Vision Mission Objective ต่างกันอย่างไร

ความหมายของคำว่า Vision Mission และ Objective แปลว่า วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์ ตามลำดับ สำหรับความแตกต่างของ Vision Mission และ Objective ในเบื้องต้นจะอยู่ที่กรอบระยะเวลาในการบรรลุเป้าหมายและระดับความกว้างของเป้าหมาย

  • Vision คือ วิสัยทัศน์ เป็นเป้าหมายระยะยาว และเป็นเป้าหมายหลักขององค์กร
  • Mission คือ พันธกิจ เป็นเป้าหมายระยะกลาง เพื่อที่จะทำให้ Vision สำเร็จ
  • Objective คือ วัตถุประสงค์ เป็นเป้าหมายระยะสั้น เพื่อทำให้การดำเนินงานตาม Mission สำเร็จ

Vision (วิสัยทัศน์)

Vision คือ วิสัยทัศน์ขององค์กร เป็นเป้าหมายใหญ่ที่เป็นเหมือนภาพกว้างที่องค์กรหรือบริษัทอยากจะเป็น โดย Vision จะเป็นเป้าหมายในระยะยาว และโดยส่วนมากระยะเวลาของ Vision คือ ระยะเวลาประมาณ 5 ถึง 10 ปี

โดย Vision จะเป็นเหมือนหางเสือขององค์กร ที่จะกำหนดทิศทางขององค์กรและทำให้องค์กรเดินไปได้อย่างมีเป้าหมาย แทนที่จะดำเนินงานแบบไร้จุดหมาย

ซึ่งการตั้ง Vision หรือวิสัยทัศน์ขององค์กรอาจจะตั้งไว้เกินตัว (แต่อยู่บนความเป็นไปได้) ซึ่งในท้ายที่สุดอาจจะสำเร็จหรือไม่สำเร็จก็ได้ แต่อย่างน้อยองค์กรต้องเดินไปในทิศทางที่ถูกกำหนดไว้ด้วย Vision

ตัวอย่างเช่น บริษัท AIS หรือ ADVANC มี Vision คือ “Digital for Thias” โดยคำว่า Digital for Thias ในที่นี้ก็คือ AIS ต้องการที่จะเป็น Digital สำหรับคนไทย (ซึ่ง AIS อาจจะทำสำเร็จหรือไม่สำเร็จก็ได้)

Mission (พันธกิจ)

Mission คือ พันธกิจที่องค์กรต้องดำเนินตามและควรจะทำให้สำเร็จ เพื่อที่จะทำให้องค์กรสามารถไปถึง Vision โดย Mission คือ วิธีการดำเนินงานที่จะอยู่ภายใต้ Vision หรืออยู่ภายใต้ทิศทางขององค์กร

โดยส่วนมาก Mission หรือพันธกิจจะเป็นเป้าหมายในระยะกลาง (กรอบระยะเวลาประมาณ 3-5 ปี) ที่บริษัทควรจะทำให้สำเร็จ เพื่อให้เข้าใกล้เป้าหมายตาม Vision ขององค์กร

พูดให้ง่ายกว่านั้น ถ้าหากว่าเทียบ Vision คือ ความฝัน ในส่วนของ Mission คือ แผนที่จะทำให้ความฝันนั้นเป็นจริง

Mission คือ ตัวอย่าง Mission องค์กร พันธกิจ
ตัวอย่าง Mission ของบริษัท ADVANC หรือ AIS

จากภาพตัวอย่างจะเห็นว่า Mission ข้อแรกของ AIS แปลเป็นภาษาง่ายๆ ก็คือ จะทำให้บริการดีขึ้น และถ้าหากย้อนกลับไปดู Vision ของบริษัท AIS เมื่อหัวข้อที่แล้วจะเห็นว่า AIS ต้องการที่จะเป็น Digital สำหรับคนไทย

ดังนั้นการที่ AIS จะทำตาม Vision ที่ต้องการเป็น ดิจิตอลสำรหับคนไทย (Digital for Thais) บริษัทก็จะต้องทำบริการให้ดีก่อนด้วยวิธีบางอย่าง (ซึ่งก็คือ Mission ข้อแรกในภาพด้านบน)

เพราะถ้าหากว่า AIS ไม่พัฒนาบริการให้ดีขึ้น ผู้ใช้งานก็อาจจะไม่เลือกใช้ AIS หรือย้ายจาก AIS ไปใช้ค่ายคู่แข่ง ซึ่งจะทำให้ Vision ที่ต้องการเป็น “Digital for Thais” ไม่สามารถเกิดขึ้นได้

Objective (วัตถุประสงค์)

Objective คือ วัตถุประสงค์ย่อยของ Mission โดย Objective หรือ วัตถุประสงค์ เป็นที่องค์กรต้องทำให้สำเร็จในระยะเวลาที่กำหนดเพื่อทำให้ Mission สำเร็จ โดยส่วนมาก Objective มักจะเป็นเป้าหมายในระยะสั้นถึงระยะกลาง (ระยะเวลาตั้งแต่ 1 ไตรมาส ไปจนถึง 5 ปี)

นอกจากนี้ Objective ควรเป็นสิ่งที่วัดผลด้วย KPI รูปแบบต่าง ๆ อย่างเช่น ยอดขาย จำนวนสมาชิก ยอดวิว กำไรขั้นต้น กำไรสุทธิ ฯลฯ และต้องมีระยะเวลากำหนดที่ชัดเจน

จากตัวอย่างเดิมในหัวข้อ Mission ข้อแรก “ทำให้บริการดีขึ้น” จะเห็นว่าการที่จะทำให้บริการดีขึ้นได้ก็จะต้องเกิดจากการทำอะไรหลายอย่าง ซึ่งการทำอะไรหลายอย่างที่ว่าเพื่อทำให้ Mission ดังกล่าวสำเร็จ นั่นก็คือสิ่งที่เราเรียกว่า Objective หรือ วัตถุประสงค์ นั่นเอง

จาก Mission ดังกล่าว บริษัทอาจตั้ง Objective หรือวัตถุประสงค์เอาไว้ตามตัวอย่าง Objective ต่อไปนี้:

  • เครือข่าย 2G ครอบคลุม 95% ของประเทศไทย ในระยะเวลา 1 ปี
  • เพิ่มจำนวนผู้ใช้งาน 4G ของ AIS เป็น 20 ล้านหมายเลข ในระยะเวลา 2 ปี
  • เพิ่มส่วนแบ่งการตลาด 5% จากปีที่แล้ว

บทความที่เกี่ยวข้อง

เว็บไซต์ของเราใช้คุกกี้ (Cookies) เพื่อมอบประสบการณ์ใช้งานที่ดียิ่งขึ้น ปรับตั้งค่าปฏิเสธ Cookies ยินยอม ดูรายละเอียด