GreedisGoods » Investment » Warrant คืออะไร? ใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้น

Warrant คืออะไร? ใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้น

by Kris Piroj
Warrant คือ วอแรนท์ ใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้น สามัญ

Warrant คือ ใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญ เป็นเอกสารตราสารสิทธิที่จะให้สิทธิ์ในการซื้อหรือขายสินทรัพย์อ้างอิง อย่างหุ้นสามัญ (Common Stock) แก่ผู้ที่ถือ Warrant ตามจำนวนและราคาที่ระบุไว้ใน Warrant (วอร์แรนท์) และจะมีเวลากำหนดการใช้สิทธิ์

อย่างไรก็ตาม ถ้าหากว่าคุณไม่ต้องการใช้สิทธิในการแปลงสภาพ Warrant ก็สามารถเลือกที่จะไม่ใช้สิทธิได้เช่นกัน ซึ่ง Warrant ที่ซื้อมาก็จะหมดอายุไปเฉยๆ ไม่มีค่าอะไร (และแน่นอนว่าขาดทุนตามมูลค่า Warrant ที่ซื้อมา)

โดย Warrant ที่พบบ่อยคือ Warrant ของหุ้นที่จะมีชื่อตามชื่อหุ้นและต่อท้ายชื่อด้วย W W1 W2 W3 (หรือมากกว่านั้น) เช่น หุ้น ZXC (เรียกว่าหุ้นแม่) ในส่วนของ Warrant จะชื่อว่า ZXC-W1 (บางครั้งอาจเรียกว่าหุ้นลูก)

สำหรับการทำกำไรของ Warrant คือ การทำกำไรจากส่วนต่างราคาหุ้น (Capital Gain) ที่ได้มาจากการแปลงสภาพ Warrant ที่มีหุ้นอ้างอิงด้วยต้นทุนที่ต่ำกว่าการซื้อหุ้นโดยตรง

ในทางตรงกันข้ามจะเห็นว่าความเสี่ยงของ Warrant คือเงินที่จม (Sunk Cost) ไปกับ Warrant ระหว่างที่รอการใช้สิทธิแปลงสภาพ และโอกาสที่ราคาหุ้นอ้างอิงจะลดลงไปต่ำกว่าราคาที่กำหนดไว้ใน Warrant สำหรับการซื้อหุ้น


แปลงสภาพ หุ้น Warrant อย่างไร?

สมมติว่า Warrant ของหุ้น ZXC ชื่อว่า ZXC-W1 ราคาตอนนี้คือ 1 บาทต่อหุ้น ราคาในการใช้สิทธิคือ 0.25 บาทต่อหุ้น และอัตราการแปลง Warrant เป็นหุ้นคือ 1:1 และสมมติว่าราคาหุ้น ZXC ในวันที่ตัดสินใจแปลงสภาพคือหุ้นละ 1.75 บาท

ดังนั้น ถ้าซื้อ Warrant หุ้น ZXC-W1 1,000 หุ้นจะมีต้นทุน 1,000 บาท และสำหรับอัตราการแปลง Warrant เป็นหุ้น 1:1 หมายความว่า 1 หุ้น ZXC-W1 แปลงเป็นหุ้น ZXC ได้ 1 หุ้น

หมายเหตุ: ในความเป็นจริงอัตราการแปลงสภาพไม่ค่อยจะเป็น 1:1 แต่เพื่อความง่ายของตัวอย่างเราจึงใช้ 1:1

ในการแปลงสภาพหุ้น Warrant ZXC-W1 เป็นหุ้น ZXC หุ้นแม่จะมีต้นทุน = ราคาหุ้น ZXC-W1 1 บาทต่อหุ้น + ราคาในการใช้สิทธิ 0.25 บาทต่อหุ้น

ดังนั้น ต้นทุนต่อหุ้น ZXC ที่ได้มาจากการแปลงสภาพ ZXC-W1 ไปเป็นหุ้นคือ 1 บาท + 0.25 บาท = 1.25 บาทต่อหุ้น

สรุป Warrant ZXC-W1 แปลงสภาพเป็นหุ้น ZXC จะทำให้ได้หุ้น ZXC 1,000 หุ้นมาในราคาเพียง 1,250 บาท = (ราคาแปลงสภาพ 0.25 บาทต่อหุ้น + ราคาทุนที่ซื้อ ZXC-W1 มาในราคา 1 บาทต่อหุ้น) x ทั้งหมด 1,000 หุ้น

ในขณะที่การซื้อหุ้นแม่โดยตรงในวันที่แปลงสภาพ Warrant จะมีราคาอยู่ที่หุ้นละ 1.75 บาท ซึ่งการซื้อ 1000 หุ้นก็จะต้องใช้ต้นทุนถึง 1,750 บาท


สรุป การใช้สิทธิแปลงสภาพ Warrant

มาถึงตรงนี้หลายท่านน่าจะมองออกแล้วว่าเราจะแปลงสภาพ Warrant ในที่นี้คือ Warrant ของหุ้นลูกเป็นหุ้นแม่ (ZXC-W1 เป็นหุ้น ZXC) ก็ต่อเมื่อการใช้สิทธิแปลงสภาพจาก Warrant ไปเป็นหุ้นแม่มีต้นทุนที่ต่ำกว่าราคาหุ้นหรือ ราคาหุ้น Warrant + ราคาใช้สิทธิ < ราคาหุ้นแม่

และจะไม่ใช้สิทธิในการแปลงสภาพ (แปลงแล้วขาดทุน) เมื่อราคาหุ้น Warrant + ราคาใช้สิทธิ = ราคาหุ้นแม่ และในกรณีที่ ราคาหุ้น Warrant + ราคาใช้สิทธิ > ราคาหุ้นแม่

นอกจากนี้ ถ้าหากพิจารณาดี ๆ จะพบว่าหลักการทำงานของ Warrant ก็จะคล้ายกับการทำงานตราสารสิทธิหรือ Options โดยส่วนที่ต่างออกไปคือเงื่อนไขของ Warrant ที่ค่อนข้างจะวุ่นวายกว่าเล็กน้อยนั่นเอง

บทความที่เกี่ยวข้อง