GreedisGoods » Investment » Warrant คืออะไร? ใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้น

Warrant คืออะไร? ใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้น

by Kris Piroj
Warrant คือ วอแรนท์ ใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้น สามัญ

Warrant คืออะไร?

Warrant คือ ใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหลักทรัพย์บางอย่าง เป็นเอกสารตราสารสิทธิที่จะให้สิทธิ์ในการซื้อหรือขายสินทรัพย์อ้างอิง อย่างเช่น หุ้นสามัญ (Common Stock) แก่ผู้ที่ถือ Warrant ตามจำนวนและราคา (Exercise Price) ที่ระบุไว้ใน Warrant ภายใต้ระยะเวลากำหนดการใช้สิทธิ์

Warrant (วอร์แรนท์) ประเภทที่สามารถพบได้บ่อยคือ Warrant ที่มีหลักทรัพย์อ้างอิง (Underlying Assets) เป็นหุ้น ที่ออกมาโดยมีเป้าหมายในการเพิ่มสภาพคล่องของกิจการ เพื่อการกระตุ้นให้นักลงทุนซื้อหุ้นเพิ่มทุน ตลอดจนการออก Warrant มาเพื่อใช้จ่ายปันผล (Dividend) ให้กับนักลงทุน ซึ่งจะมีชื่อตามชื่อหุ้นและต่อท้ายชื่อด้วย W W1 W2 W3 (หรือมากกว่านั้นตามจำนวนรุ่นที่ออก)

ตัวอย่างเช่น Warrant ของหุ้น GREEDS ที่สมมติว่าออกมาจ่ายเป็นปันผล ซึ่งให้สิทธิแก่นักลงทุนที่ถือ Warrant ที่สมมติว่าชื่อว่า GREED-W8 ในการซื้อหุ้นแม่ที่ Warrant นั้นอ้างอิงซึ่งก็คือหุ้น GREEDS ในสัดส่วน 1 Warrant ต่อ 2 หุ้น GREEDS ในราคา 6 บาทต่อหุ้น ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2599 โดยมีราคาในการใช้สิทธิ 0.25 บาทต่อหุ้น

ทั้งนี้ หากนักลงทุนไม่ต้องการใช้สิทธิในการแปลงสภาพ Warrant เป็นหุ้นตามเงื่อไข ก็สามารถเลือกที่จะไม่ใช้สิทธิได้เช่นกัน ซึ่ง Warrant ที่ซื้อมาก็จะหมดอายุไปเฉย ๆ ไม่มีค่าอะไร และทำให้นักลงทุนขาดทุนตามมูลค่า Warrant ที่ซื้อมา + ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทีเกี่ยวข้อง

กล่าวคือ ถ้าหากบอกว่านักลงทุนที่ถือหุ้นคือเจ้าของกิจการ นักลงทุนที่ถือ Warrant ก็คือนักลงทุนที่มีสิทธิในการซื้อหุ้นเพื่อเป็นเจ้าของกิจการ ในลักษณะเดียวกันกับใบจองรถยนต์รุ่นที่ผลิตจำนวนจำกัดหรือใบจองซื้อคอนโด ซึ่งจุดประสงค์ในการออก Warrant ของบริษัทเหล่านี้มีเป้าหมายในการจัดหาเงินทุน

Warrant ให้สิทธิเพียงการซื้อ (Call) ไม่ได้ให้สิทธิทั้งการซื้อและขาย (Call และ Put) เหมือนกับ Derivative Warrants (DW) ที่ออกโดยบริษัทหลักทรัพย์

กลไกการแปลงสภาพ Warrant

จากตัวอย่างเดิม ถ้าหากนักลงทุน A เป็นผู้ที่มี GREEDS-W8 อยู่ 1,000 Warrant โดยที่นักลงทุน A ได้ Warrant ของหุ้น GREEDS ดังกล่าวมาในราคา 1 บาทต่อ Warrant และราคาหุ้น GREEDS ในตลาดปัจจุบันมีราคา 28 บาทต่อหุ้น

ในการแปลง Warrant GREEDS-W8 เป็นหุ้น GREEDS (เรียกว่าหุ้นแม่) จะมีต้นทุน = ราคา GREEDS-W8 6 บาทต่อหุ้น + ราคาในการใช้สิทธิ 0.25 บาทต่อหุ้น

ทำให้ต้นทุนต่อหุ้น GREEDS ที่ได้มาจากการแปลงสภาพ GREEDS-W8 ไปเป็นหุ้น 6.25 บาทต่อหุ้น ในขณะที่ 1 Warrant แปลงเป็นหุ้นได้ 2 หุ้นจะทำให้ GREEDS-W8 แปลงเป็นหุ้นได้ทั้งหมด 2,000 หุ้น

ดังนั้น ต้นทุนในการได้หุ้น GREEDS ของนักลงทุน A ในกรณีดังกล่าวทั้งหมด 2,000 หุ้น คือ 2,000 x 6.25 = 12,500 บาท

ในขณะที่การซื้อหุ้นแม่โดยตรงในวันที่แปลงสภาพ Warrant ซึ่งมีราคาอยู่ที่หุ้นละ 28 บาท จะต้องใช้ต้นทุนถึง 56,000 บาท

กล่าวคือ ถ้านักลงทุน A แปลง Warrant GREEDS-W8 ไปเป็นหุ้น GREEDS ทั้งหมดตามสิทธิที่มี และขายหุ้น GREEDS หุ้นทั้งหมดทันทีในราคาตลาดจะได้กำไรทันที 43,500

นอกจากนี้ จะเห็นว่านักลงทุนจะไม่ใช้สิทธิในการแปลงสภาพ (แปลงแล้วขาดทุน) เมื่อ

  • ราคาหุ้น Warrant + ราคาใช้สิทธิ = ราคาหุ้นแม่
  • ราคาหุ้น Warrant + ราคาใช้สิทธิ > ราคาหุ้นแม่

ผลตอบแทนและความเสี่ยงของ Warrant

จากตัวอย่างจะเห็นว่า ผลตอบแทนของ Warrant คือ การทำให้ได้หุ้นหรือการเป็นเจ้าของกิจการได้ในราคาที่ต่ำกว่าการซื้อหุ้นโดยตรงในตลาด ตลอดจนกำไรจากส่วนต่างราคาหุ้น (Capital Gain) ในการขายหุ้นที่แปลงสภาพมาจาก Warrant (หรือแม้กระทั่งส่วนต่างของราคา Warrant ที่เปลี่ยนไปเองก็ตาม)

ในทางกลับกันความเสี่ยงของ Warrant คือ โอกาสในการขาดทุนที่มากกว่าจากความผันผวน เนื่องจากราคา Warrant สามารถเปลี่ยนแปลงไปตามทิศทางราคาของหุ้นแม่ได้ ซึ่งงตามปกติราคา Warrant มักจะมีความผันผวนที่มากกว่าหากเทียบกับราคาหุ้นแม่ที่ Warrant นั้นอ้างอิง

นอกจากนี้ ความผันผวนของราคาหุ้นแม่ที่ Warrant นั้นอ้างอิงยังอาจทำให้ราคาหุ้นแม่ลดลงไปต่ำว่าราคาสำหรับการสิทธิแปลงสภาพของ Warrant นั้น ส่งผลให้การใช้สิทธิแปลงสภาพมีราคาที่สูงกว่าการซื้อหุ้นแม่โดยตรง ส่งผลให้ Warrant ที่ถือกลายเป็นต้นทุนจม (Sunk Cost) จากการที่นักลงทุนไม่ได้ใช้ประโยชน์

ทั้งนี้ ความเสี่ยงของ Warrant ยังรวมไปถึงความเสี่ยงด้านกำหนดระยะเวลาในการใช้สิทธิแปลงสภาพ Warrant ที่เมื่อหมดอายุสำหรับการใช้สิทธิแปลงสภาพจะทำให้ Warrant ดังกล่าวไม่มีค่าอะไรอีกต่อไป

ข้อมูลบางส่วนอ้างอิงจาก: สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และแก้ไขจากบทความที่เคยเผยแพร่วันที่ 2 สิงหาคม 2562

บทความที่เกี่ยวข้อง

เว็บไซต์ของเราใช้คุกกี้ (Cookies) เพื่อมอบประสบการณ์ใช้งานที่ดียิ่งขึ้น ปรับตั้งค่าปฏิเสธ Cookies ยินยอม ดูรายละเอียด