Home » Statistics » Weighted Average คือ อะไร? (ค่าเฉลี่ยเลขคณิตถ่วงน้ำหนัก)

Weighted Average คือ อะไร? (ค่าเฉลี่ยเลขคณิตถ่วงน้ำหนัก)

by K. Pairoj
Weighted Average คือ ค่าเฉลี่ยเลขคณิตถ่วงน้ำหนัก คือ ค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก

Weighted Average หรือ ค่าเฉลี่ยเลขคณิตถ่วงน้ำหนัก คือ อะไร? และวิธีคำนวณ Weighted Average (WA) พร้อมสูตร

Weighted Average คือ ค่าเฉลี่ยเลขคณิตถ่วงน้ำหนัก หรือ ค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก เป็นค่าเฉลี่ยที่มีการให้น้ำหนักของแต่ละข้อมูล โดยน้ำหนัก (Weight) ของแต่ละข้อมูลจะสะท้อนถึงความสำคัญของข้อมูลแต่ละตัวที่นำมาคำนวณ ซึ่ง Weighted Average คือ ค่าเฉลี่ยที่จะใช้ในกรณีที่ข้อมูลแต่ละตัวมีความสำคัญไม่เท่ากัน

ตัวอย่างที่พบได้บ่อยในชีวิตประจำวันของค่าเฉลี่ยแบบ Weighted Average คือ การคำนวณเกรดเฉลี่ยระดับมหาวิทยาลัย ที่ทุกวิชามีความสำคัญ (ในที่นี้คือ หน่วยกิต) ไม่เท่ากัน

วิธีหา ค่าเฉลี่ยเลขคณิตถ่วงน้ำหนัก หรือ Weighted Average สามารถทำได้โดย: Weighted Average = ผลรวมของ (ข้อมูลแต่ละตัว x น้ำหนักของข้อมูล) ÷ ผลรวมของค่าถ่วงน้ำหนัก

อธิบายแบบง่ายๆ การหา Weighted Average คือ การนำข้อมูลแต่ละตัวที่นำมาหาค่าเฉลี่ยคูณด้วยน้ำหนักของข้อมูล (ที่ได้กำหนดไว้) แล้วนำทั้งหมดรวมกัน เพื่อหารด้วยผลรวมของค่าน้ำหนักของทุกข้อมูล (ตัวอย่างส่วนถัดไป)

ตัวอย่าง วิธีคำนวณ Weighted Average 

สมมติว่า คำนวณเกรดเฉลี่ย 1 เทอมด้วย Weighted Average หรือ ค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก โดยเกรด 1 เทอมของนักศึกษาคนหนึ่งประกอบด้วยเกรดและหน่วยกิต (หน่วยกิตในที่นี้ก็คือน้ำหนักของข้อมูลแต่ละตัว) มีดังนี้

  • วิชา Major A ได้เกรด 4 (3 หน่วยกิต)
  • วิชา Major B ได้เกรด 3 (3 หน่วยกิต)
  • วิชา Major C ได้เกรด 4 (3 หน่วยกิต)
  • วิชาเลือกเสรี A ได้ 2 (2 หน่วยกิต)
  • วิชาเลือกเสรี B ได้เกรด 1(2 หน่วยกิต)
  • วิชาบังคับ C ได้เกรด 2 (1 หน่วยกิต)

ค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก สามารถคำนวณได้จาก Weighted Average = ผลรวมของ (ข้อมูลแต่ละตัว x น้ำหนักของข้อมูล) ÷ ผลรวมของค่าถ่วงน้ำหนัก

จากตัวอย่าง ผลรวมของ (ข้อมูลแต่ละตัว x น้ำหนักของข้อมูล) ก็คือเกรดแต่ละวิชาคูณหน่วยกิตแต่ละวิชา จะได้เป็น (4×3)+(3×3)+(4×3)+(2×2)+(1×2)+(2×1) หรือ 41

ส่วนผลรวมของค่าถ่วงน้ำหนัก จะเท่ากับ 3+3+3+2+2+1 หรือ 14

ดังนั้น เมื่อแทนค่าลงไปในสูตรคำนวณ Weighted Average = 41 ÷ 14 = 2.93 จะได้เป็นค่าเฉลี่ยหรือเกรดเฉลี่ยในเทอมนี้อยู่ที่ 2.93


นอกจาก Weighted Average แบบปกติที่เราได้อธิบายในบทความนี้ การหาค่าเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนัก ยังมีอีกวิธีคือ การหาค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบถ่วงน้ำหนัก (Weighted Moving Average) ที่จะเป็นการให้น้ำหนักกับข้อมูลล่าสุดมากกว่าข้อมูลที่เก่ากว่า

บทความที่เกี่ยวข้อง