GreedisGoods » Statistics » Weighted Average คืออะไร? วิธีหาค่าเฉลี่ยเลขคณิตถ่วงน้ำหนัก

Weighted Average คืออะไร? วิธีหาค่าเฉลี่ยเลขคณิตถ่วงน้ำหนัก

by Kris Piroj
Weighted Average คือ ค่าเฉลี่ยเลขคณิตถ่วงน้ำหนัก คือ ค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก WA

Weighted Average คืออะไร?

Weighted Average คือ ค่าเฉลี่ยเลขคณิตถ่วงน้ำหนัก หรือค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักเป็นค่าเฉลี่ยที่มีการให้น้ำหนักของแต่ละข้อมูล โดยน้ำหนัก (Weight) ของแต่ละข้อมูลจะสะท้อนถึงความสำคัญของข้อมูลแต่ละตัวที่นำมาคำนวณ ซึ่ง Weighted Average จะเป็นค่าเฉลี่ยที่จะใช้ในกรณีที่ข้อมูลแต่ละตัวมีความสำคัญไม่เท่ากัน

ตัวอย่างที่พบได้บ่อยในชีวิตประจำวันของค่าเฉลี่ยแบบ Weighted Average คือการคำนวณเกรดเฉลี่ยระดับมหาวิทยาลัย ที่ทุกวิชามีความสำคัญไม่เท่ากัน ซึ่งในที่นี้คือหน่วยกิตของแต่ละวิชาที่แตกต่างกัน

วิธีหาค่าเฉลี่ยเลขคณิตถ่วงน้ำหนัก หรือ Weighted Average สามารถทำได้โดย: Weighted Average = ผลรวมของ (ข้อมูลแต่ละตัว x น้ำหนักของข้อมูล) ÷ ผลรวมของค่าถ่วงน้ำหนัก

กล่าวคือ การหา Weighted Average เป็นการนำข้อมูลแต่ละตัวที่นำมาหาค่าเฉลี่ยคูณด้วยน้ำหนักของข้อมูล (ที่ได้กำหนดไว้) แล้วนำผลคูณทั้งหมดมารวมกัน และนำผลรวมดังกล่าวหารด้วยผลรวมของค่าน้ำหนักของทุกข้อมูล

วิธีคำนวณ Weighted Average 

สมมติว่า คำนวณเกรดเฉลี่ย 1 เทอมด้วย Weighted Average หรือ ค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก โดยเกรด 1 เทอมของนักศึกษาคนหนึ่งประกอบด้วยเกรดและหน่วยกิต (หน่วยกิตในที่นี้ก็คือน้ำหนักของข้อมูลแต่ละตัว) มีดังนี้

 • วิชา Major A ได้เกรด 4 (3 หน่วยกิต)
 • วิชา Major B ได้เกรด 3 (3 หน่วยกิต)
 • วิชา Major C ได้เกรด 4 (3 หน่วยกิต)
 • วิชาเลือกเสรี A ได้ 2 (2 หน่วยกิต)
 • วิชาเลือกเสรี B ได้เกรด 1 (2 หน่วยกิต)
 • วิชาบังคับ C ได้เกรด 2 (1 หน่วยกิต)

Time needed: 5 minutes

วิธีหาค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (Weighted Average) ง่าย ๆ ใน 5 ขั้นตอน

 1. กำหนดน้ำหนักตามระดับความสำคัญของข้อมูลแต่ละประเภท

  ตัวอย่างเช่น วิชา Major มีน้ำหนัก 3 หน่วยกิต วิชาเลือกเสรีมีน้ำหนัก 2 หน่วยกิต และวิชาบังคับมีน้ำหนัก 1 หน่วยกิต

 2. นำข้อมูลแต่ละตัวคูณด้วยน้ำหนักของข้อมูล

  จากตัวอย่างจะได้ (4×3)+(3×3)+(4×3)+(2×2)+(1×2)+(2×1)

 3. นำผลคูณทั้งหมดที่ได้มารวมกัน

  จากขั้นตอนที่ 2 ผลรวมคือ 41

 4. หาผลรวมของน้ำหนักทั้งหมด (ที่ใช้ในขั้นตอนที่ 2)

  จากขั้นตอนที่ 2 น้ำหนักที่ใช้ = 3+3+3+2+2+1 = 14

 5. นำผลที่ได้จากข้อ 3. หารด้วยข้อ 2 จะได้เป็นค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก

  Weighted Average = 41 ÷ 14 = 2.93

ตัวอย่าง การหาค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก

ค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของตัวอย่างด้านบนจะสามารถคำนวณได้จาก Weighted Average = ผลรวมของ (ข้อมูลแต่ละตัว x น้ำหนักของข้อมูล) ÷ ผลรวมของค่าถ่วงน้ำหนัก

จากตัวอย่าง ผลรวมของ (ข้อมูลแต่ละตัว x น้ำหนักของข้อมูล) ก็คือเกรดแต่ละวิชาคูณหน่วยกิตแต่ละวิชา จะได้เป็น (4×3)+(3×3)+(4×3)+(2×2)+(1×2)+(2×1) หรือ 41

 • ส่วนผลรวมของค่าถ่วงน้ำหนัก (Weight) จะเท่ากับ 3+3+3+2+2+1 หรือ 14
 • เมื่อแทนค่าลงไปในสูตรคำนวณ Weighted Average = 41 ÷ 14 = 2.93
 • ดังนั้น ค่าเฉลี่ยหรือเกรดเฉลี่ยในเทอมนี้อยู่ที่ 2.93

นอกจาก Weighted Average แบบปกติที่เราได้อธิบายในบทความนี้ การหาค่าเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนักยังมีอีกวิธีคือ การหาค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบถ่วงน้ำหนัก (Weighted Moving Average) ที่จะเป็นการให้น้ำหนักกับข้อมูลล่าสุดมากกว่าข้อมูลที่เก่ากว่า

บทความที่คุณอาจสนใจ

เว็บไซต์ของเราใช้คุกกี้ (Cookies) เพื่อมอบประสบการณ์ใช้งานที่ดียิ่งขึ้น ปรับตั้งค่าปฏิเสธ Cookies ยินยอม ดูรายละเอียด