GreedisGoods » Statistics » Weighted Average คือ อะไร? (ค่าเฉลี่ยเลขคณิตถ่วงน้ำหนัก)

Weighted Average คือ อะไร? (ค่าเฉลี่ยเลขคณิตถ่วงน้ำหนัก)

by K. Pair
Weighted Average คือ ค่าเฉลี่ยเลขคณิตถ่วงน้ำหนัก คือ ค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก

Weighted Average คือ ค่าเฉลี่ยเลขคณิตถ่วงน้ำหนัก หรือค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักเป็นค่าเฉลี่ยที่มีการให้น้ำหนักของแต่ละข้อมูล โดยน้ำหนัก (Weight) ของแต่ละข้อมูลจะสะท้อนถึงความสำคัญของข้อมูลแต่ละตัวที่นำมาคำนวณ ซึ่ง Weighted Average คือ ค่าเฉลี่ยที่จะใช้ในกรณีที่ข้อมูลแต่ละตัวมีความสำคัญไม่เท่ากัน

ตัวอย่างที่พบได้บ่อยในชีวิตประจำวันของค่าเฉลี่ยแบบ Weighted Average คือ การคำนวณเกรดเฉลี่ยระดับมหาวิทยาลัย ที่ทุกวิชามีความสำคัญ (ในที่นี้คือ หน่วยกิต) ไม่เท่ากัน

วิธีหา ค่าเฉลี่ยเลขคณิตถ่วงน้ำหนัก หรือ Weighted Average สามารถทำได้โดย: Weighted Average = ผลรวมของ (ข้อมูลแต่ละตัว x น้ำหนักของข้อมูล) ÷ ผลรวมของค่าถ่วงน้ำหนัก

อธิบายแบบง่ายๆ การหา Weighted Average คือ การนำข้อมูลแต่ละตัวที่นำมาหาค่าเฉลี่ยคูณด้วยน้ำหนักของข้อมูล (ที่ได้กำหนดไว้) แล้วนำทั้งหมดรวมกัน เพื่อหารด้วยผลรวมของค่าน้ำหนักของทุกข้อมูล (ตัวอย่างส่วนถัดไป)

ตัวอย่าง วิธีคำนวณ Weighted Average 

สมมติว่า คำนวณเกรดเฉลี่ย 1 เทอมด้วย Weighted Average หรือ ค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก โดยเกรด 1 เทอมของนักศึกษาคนหนึ่งประกอบด้วยเกรดและหน่วยกิต (หน่วยกิตในที่นี้ก็คือน้ำหนักของข้อมูลแต่ละตัว) มีดังนี้

  • วิชา Major A ได้เกรด 4 (3 หน่วยกิต)
  • วิชา Major B ได้เกรด 3 (3 หน่วยกิต)
  • วิชา Major C ได้เกรด 4 (3 หน่วยกิต)
  • วิชาเลือกเสรี A ได้ 2 (2 หน่วยกิต)
  • วิชาเลือกเสรี B ได้เกรด 1(2 หน่วยกิต)
  • วิชาบังคับ C ได้เกรด 2 (1 หน่วยกิต)

ค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก สามารถคำนวณได้จาก Weighted Average = ผลรวมของ (ข้อมูลแต่ละตัว x น้ำหนักของข้อมูล) ÷ ผลรวมของค่าถ่วงน้ำหนัก

จากตัวอย่าง ผลรวมของ (ข้อมูลแต่ละตัว x น้ำหนักของข้อมูล) ก็คือเกรดแต่ละวิชาคูณหน่วยกิตแต่ละวิชา จะได้เป็น (4×3)+(3×3)+(4×3)+(2×2)+(1×2)+(2×1) หรือ 41

ส่วนผลรวมของค่าถ่วงน้ำหนัก จะเท่ากับ 3+3+3+2+2+1 หรือ 14

ดังนั้น เมื่อแทนค่าลงไปในสูตรคำนวณ Weighted Average = 41 ÷ 14 = 2.93 จะได้เป็นค่าเฉลี่ยหรือเกรดเฉลี่ยในเทอมนี้อยู่ที่ 2.93


นอกจาก Weighted Average แบบปกติที่เราได้อธิบายในบทความนี้ การหาค่าเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนัก ยังมีอีกวิธีคือ การหาค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบถ่วงน้ำหนัก (Weighted Moving Average) ที่จะเป็นการให้น้ำหนักกับข้อมูลล่าสุดมากกว่าข้อมูลที่เก่ากว่า

บทความที่เกี่ยวข้อง

GreedisGoods มีการเก็บ Cookies เพื่อมอบประสบการณ์ใช้งานที่ดียิ่งขึ้น หากท่านใช้เว็บไซต์ต่อไปโดยไม่ปรับตั้งค่าเราเข้าใจว่าท่านยินยอมที่จะรับคุกกี้ ยินยอม ดูรายละเอียด