Home » Statistics » Weighted Moving Average คือ อะไร ? และ วิธีคำนวณ WMA

Weighted Moving Average คือ อะไร ? และ วิธีคำนวณ WMA

by K. Pairoj
Weighted Moving Average คือ ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ถ่วงน้ำหนัก WMA

Weighted Moving Average หรือ ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ถ่วงน้ำหนัก คือ อะไร ? และ วิธีคำนวณ Weighted Moving Average

Weighted Moving Average คือ ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (Moving Average) รูปแบบหนึ่ง ที่พัฒนามาจาก ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ แบบเดิม

สำหรับ Weighted Moving Average หรือ ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบถ่วงน้ำหนัก จะต่างจาก ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (Moving Average) แบบธรรมดา ด้วยการใส่ค่าน้ำหนักของข้อมูลแต่ละตัวเข้าไปด้วย

โดยข้อมูลตัวที่เป็นปัจจุบันที่สุดจะได้ค่าน้ำหนักที่มากที่สุดและข้อมูลตัวถัดไปก็จะได้ค่าน้ำหนักที่ลดลงไปตามลำดับ (เพราะเรื่องล่าสุดส่งมากที่สุดกับปัจจุบัน)

เหมือนกับการที่ยอดขายของเดือนที่แล้วย่อมเป็นไปในทิศทางเดียวกับเดือนนี้ มากกว่ายอดขายของ 5 เดือนที่แล้ว


วิธีคำนวณ Weighted Moving Average

อย่างที่บอกว่า Weighted Moving Average ต่างจาก Moving Average เพียงแค่เพิ่มค่าน้ำหนักเข้ามา ดังนั้น วิธีคำนวณ Weighted Moving Average ก็แทบจะไม่ต่างจาก Moving Average 

สูตร Weighted Moving Average

Weighted Moving Average = ผลรวมของ(ข้อมูลแต่ละตัวxค่าน้ำหนัก) ÷ ผลรวมของค่าถ่วงน้ำหนัก

เดือน ยอดขาย (บาท)
มกราคม 50,000
กุมภาพันธ์ 60,000
มีนาคม 70,000
เมษายน 60,000
พฤษภาคม 90,000
มิถุนายน 50,000
กรกฎาคม 40,000
สิงหาคม 60,000
กันยายน 70,000

ตัวอย่าง Weighted Moving Average

จากข้อมูลตัวอย่าง จะคำนวณค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบถ่วงน้ำหนัก Weighted Moving Average แบบ 4 เดือน โดยจะหาค่า Weighted Moving Average ของเดือนตุลาคม จะมีค่าถ่วงน้ำหนัก คือ 5 4 3 2 1 ตามลำดับ

จากตัวอย่างพบว่า ข้อมูลที่นำมาใช้ 5 เดือน จะประกอบด้วยยอดขายตั้งแต่เดือนพฤษภาคม – เดือนกันยายน และ ผลรวมของค่าถ่วงน้ำหนักคือ 15

WMA = [(90,000×1)+(50,000×2)+(40,000×3)+(60,000×4)+(70,000×5)] ÷ 15

Weighted Moving Average = 60,000

สรุป ยอดขายที่หาจากค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบถ่วงน้ำหนัก (Weighted Moving Average) ของเดือนตุลาคม คือ 60,000 บาท


 

บทความที่เกี่ยวข้อง