GreedisGoods » Statistics » Weighted Moving Average คืออะไร? และ วิธีคำนวณ WMA

Weighted Moving Average คืออะไร? และ วิธีคำนวณ WMA

by Kris Piroj
Weighted Moving Average คือ ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ถ่วงน้ำหนัก WMA

Weighted Moving Average คืออะไร?

Weighted Moving Average คือ ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบถ่วงน้ำหนัก ที่มีการใส่ค่าน้ำหนักของข้อมูลแต่ละตัวที่นำมาคำนวณ Weighted Moving Average (WMA) ตามลำดับความสำคัญของข้อมูลที่นำมาคำนวณ

ซึ่ง Weighted Moving Average หรือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบถ่วงน้ำหนัก เป็นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (Moving Average) รูปแบบหนึ่งที่พัฒนาต่อยอดมาจากค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเดิม ด้วยการใส่น้ำหนัก (Weight) ให้กับข้อมูลที่ถูกนำมาคำนวณตามลำดับความสำคัญของข้อมูลชุดดังกล่าว

โดยการให้น้ำหนัก (Weight) ในการคำนวณค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบถ่วงน้ำหนัก (Weighted Moving Average) จะตั้งขึ้นตามที่ผู้คำนวณต้องการด้วยสัดส่วนที่เป็นช่วงเท่า ๆ กันตามความเหมาะสมหรือเงื่อนไขของการนำข้อมูลไปใช้ อย่างเช่น 2 3 4 5 6 เป็นต้น

ตามปกติในการคำนวณ Weighted Moving Average หรือ ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบถ่วงน้ำหนัก จะให้ข้อมูลตัวที่เป็นปัจจุบันที่สุดได้ค่าน้ำหนักที่มากที่สุดและข้อมูลตัวถัดไปก็จะได้ค่าน้ำหนักที่ลดลงไปตามลำดับ (เพราะเรื่องล่าสุดส่งผลมากที่สุดกับปัจจุบัน)

เหมือนกับการที่ยอดขายของเดือนที่แล้วย่อมเป็นไปในทิศทางเดียวกับเดือนนี้มากกว่ายอดขายของ 5 เดือนที่แล้ว

วิธีคำนวณ Weighted Moving Average

ตามที่อธิบายในตอนต้นว่า Weighted Moving Average (WMA) ต่างจาก Moving Average (MA) เพียงแค่เพิ่มค่าน้ำหนักเข้ามา

ดังนั้นแล้วพื้นฐานของวิธีคำนวณ Weighted Moving Average (WMA) จึงต่างจาก Moving Average (MA) ไม่มาก หรือในอีกความหมายหนึ่งคือต่างกันที่ มีน้ำหนัก กับ ไม่มีน้ำหนัก

โดยสามารถคำนวณได้ด้วยการแทนค่าลงในสมการ ดังนี้:

Weighted Moving Average = ผลรวมของ(ข้อมูลแต่ละตัว x ค่าน้ำหนัก) ÷ ผลรวมของค่าถ่วงน้ำหนัก

คำนวณ Weighted Moving Average คือ วิธีคำนวณ WMA
ตัวอย่างข้อมูลสำหรับการหา Weighted Moving Average (WMA)

ตัวอย่าง Weighted Moving Average

จากชุดข้อมูลตัวอย่าง จะคำนวณค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบถ่วงน้ำหนัก Weighted Moving Average แบบ 5 เดือน โดยจะหาค่า Weighted Moving Average ของประมาณการยอดขายในเดือนตุลาคม และจะมีค่าถ่วงน้ำหนัก คือ 5 4 3 2 1 ตามลำดับ

จากตัวอย่างพบว่า ข้อมูลที่นำมาใช้ 5 เดือน จะประกอบด้วยยอดขายตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงเดือนกันยายน และผลรวมของค่าถ่วงน้ำหนักคือ 15

สามารถแทนค่าของข้อมูลลงในสมการ ได้ดังนี้:

Weighted Moving Average (WMA) = [(90,000 x 1) + (50,000 x 2) + (40,000 x 3) + (60,000 x 4)+(70,000 x 5)] ÷ 15 = 60,000

สรุป ประมาณการยอดขายที่หาจากค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบถ่วงน้ำหนัก (Weighted Moving Average) แบบ 5 เดือน ของเดือนตุลาคมในตัวอย่าง คือ 60,000 บาท

บทความที่เกี่ยวข้อง

เว็บไซต์ของเราใช้คุกกี้ (Cookies) เพื่อมอบประสบการณ์ใช้งานที่ดียิ่งขึ้น ปรับตั้งค่าปฏิเสธ Cookies ยินยอม ดูรายละเอียด